Izsludināti Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjauninājumi

Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss izveidots 2001. gadā. Latvijas bibliotekārās sabiedrības rosināta, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izveidoja Ētikas komisiju, kas savā pirmajā sēdē pieņēma lēmumu par to, ka sociālo zinātņu maģistres, Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļas absolventes Diānas Kokinas izstrādātais ētikas kodeksa projekts, kas veidots, pamatojoties uz pasaulē pieņemtajiem bibliotekāru un citu profesiju ētikas kodeksiem un Latvijas bibliotekāru aptaujas rezultātiem, nododams Latvijas bibliotekāriem apspriešanai un ierosinājumu iesūtīšanai. Tika saņemtas atsauksmes no vairākām bibliotēkām, kā arī no Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības. Visi saņemtie priekšlikumi tika rūpīgi apspriesti un iestrādāti projektā, un 2001. gada novembrī Ētikas komisija to nodeva apstiprināšanai LBB valdē.

Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss tika pieņemts LBB valdes sēdē 2001. gada 21. novembrī. 2001. gada LBB Ētikas komisijas sastāvs: Baiba Sporāne (komisijas priekšsēdētāja); Diāna Kokina; Dzidra Šmita; Lolita Dreimane; Lita Hofmane; Veneranda Trokša.

Reaģējot uz vairāku Latvijas bibliotēku nozares speciālistu izteikto viedokli par to, ka 2001. gadā izstrādātais Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss ir saturiski novecojis, pēc LBB valdes iniciatīvas tika uzsākts darbs pie Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas. 2018. gada sākumā LBB valdē tika izveidota darba grupa, kura izskatīja kodeksu, veica tā satura salīdzināšanu ar citu valstu un nozares organizāciju, t. sk. IFLA, aktuālo bibliotekāro ētikas kodeksu saturu un apsprieda ierosinājumus kodeksa atjaunināšanai. Darbs noritēja visu 2018. gadu un 2019. gada pirmo pusi. 2019. gada vasaras un rudens sezonā kodeksa atjauninājumi tika izsludināti un apspriesti LBB reģionālajos pasākumos Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Zemgalē, kur gūts konceptuāls atbalsts ierosinātajiem atjauninājumiem, kā arī saņemti vairāki ierosinājumi satura uzlabošanai.

Lai atjaunināto Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksu varētu virzīt uz apstiprināšanu LBB kongresā, 2019. gada nogalē tika izveidota Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas komisija, kas ietvēra pārstāvjus no visiem bibliotēku veidiem un nozīmīgākajām nozares institūcijām:

 • Māra Jēkabsone, LBB valdes priekšsēdētāja, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre, komisijas vadītāja;
 • Silva Vucena, LNB Attīstības departamenta direktore;
 • Diāna Rudzīte, LNB Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte;
 • Daina Pakalna, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas direktore;
 • Jeļena Šapkova, Latgales Centrālās bibliotēkas direktore, Latvijas Bibliotēku padomes locekle;
 • Sarmīte Krauze, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece, Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas pārstāve;
 • Veneranda Trokša, Ozolnieku vidusskolas bibliotēkas vadītāja, Latvijas Skolu bibliotēku biedrības pārstāve.

Komisija pie kodeksa atjaunināšanas strādāja no 2019. gada decembra līdz 2020. gada februārim. 2020. gada 20. februārī notika Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas komisijas sēde, kur komisija izsprieda un apstiprināja atjaunināto Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksu. Komisijas apstiprinātais kodekss akceptēts LBB valdes 2020. gada 20. marta sēdē un ir izsludināts balsojumam LBB kongresā 2020. gada 23. aprīlī.

Ieteikumus un viedokļus par Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjauninājumiem lūdzu iesūtīt LBB valdei pa e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com līdz 2020. gada 9. aprīlim.

Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjauninājumi (PDF)

Informācijas avoti

 • Bibliotekāra profesionālās ētikas kodekss. Bibliotēkas Pasaule, Nr. 20, 2002, 6. lpp.
 • Kokina, Diāna, Sporāne, Baiba. Bibliotekāra ētika. Rīga : Elpa, 2002. 98, [1] lpp.
 • Norit darbs pie Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksa atjaunināšanas. Inf. sagat. Māra Jēkabsone. Bibliotekari.lv [tiešsaiste], 03.12.2019. Pieejams: https://bibliotekari.lv/?p=7757
 • Sporāne, B. Latvijas bibliotekāriem savs profesionālās ētikas kodekss. Bibliotēkas Pasaule, Nr.­ 20, 2002, 5.–6. lpp.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
mara.jekabsone@lnb.lv

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*