1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Bibliotekāru biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība), nosaukums angļu valodā: “Library Association of Latvia”.

1.2. Biedrība ir suverēna brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno fiziskas un juridiskas personas, kas saistītas ar bibliotēku darba praksi, teoriju un darba organizāciju, kā arī fiziskas un juridiskas personas, kas darbojas saskarnozarēs vai citās jomās.

1.3. Biedrība darbojas saskaņā ar Biedrības statūtiem, Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.

1.4. Biedrība pārstāv radošo jomu “literatūra” un atbalsta un sekmē radošas izpausmes un darbību arī citās jomās un nozarēs.

1.5. Biedrībai ir juridiskas personas tiesības. Tai ir zīmogs ar savu nosaukumu un konts bankā.

1.6. Biedrībai ir sava atribūtika, ko apstiprina Biedrības kongress vai kopsapulce.

1.7. Biedrība ir Latvijas Republikas bibliotekāru un bibliotēku pārstāvis Starptautiskajā bibliotēku asociāciju un institūciju federācijā (IFLA) un Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojā (EBLIDA).

1.8. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2. nodaļa. Biedrības mērķi un darbības formas

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. saliedēt Latvijas bibliotekārus;

2.1.2. aizstāvēt bibliotekāru profesionālās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kā arī likumīgās intereses;

2.1.3. panākt bibliotekārā darba kā radošās jomas un kultūras sastāvdaļas prestiža paaugstināšanu;

2.1.4. veicināt bibliotēku darba pilnveidi un akadēmiskās un profesionālās bibliotekārās izglītības attīstību valstī;

2.1.5. sekmēt bibliotēkzinātnes attīstību, tās ciešu un organisku saistību ar lietišķo praksi;

2.1.6. sekmēt tradicionālā un digitālā nacionālā un pasaules kultūras mantojuma saglabāšanu bibliotēkās, veicināt tā brīvpieejamību sabiedrībai;

2.1.7. aizstāvēt visa veida informācijas pieejamību un vērsties pret jebkādu tās ierobežošanu, cenzēšanu, filtrēšanu;

2.1.8. īstenot kultūras projektus, lai veicinātu literatūras pieejamību, rosinātu lasītprieku un sekmētu lasīšanas kultūras attīstību;

2.1.9. veicināt bibliotēku attīstību par daudzfunkcionāliem informācijas, kultūras, zināšanu un radošuma centriem; sekmēt inovāciju un ārvalstu bibliotēku darba pozitīvās pieredzes apgūšanu un ieviešanu;

2.1.10. veicināt sakarus ar ārvalstu bibliotekāriem un nozares profesionālajām organizācijām, aktīvi piedalīties IFLA un EBLIDA darbā.

2.2. Biedrības darbības formas:

2.2.1. piedalās bibliotēku darba un bibliotekārās izglītības politikas izstrādāšanā valstī;

2.2.2. piedalās to likumu un lēmumu izstrādāšanā un apspriešanā, kas reglamentē bibliotēku darbību un bibliotekāra statusu valstī;

2.2.3. piedalās Latvijas kultūras, izglītības, politiskās un ekonomiskās dzīves norisēs, uztur sakarus ar nacionālajām un starptautiskajām kultūras un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un atbalsta to aktivitātes;

2.2.4. apgūst, analizē un popularizē bibliotēku darba vēsturisko mantojumu; pēta bibliotekārās domas attīstību Latvijā;

2.2.5. pilnveido un popularizē bibliotēku darba un saskarnozaru terminoloģiju, īpašu uzmanību veltot speciālistu valodas kultūrai;

2.2.6. organizē nacionālus un starptautiskus kongresus, konferences, priekšlasījumus, seminārus, konkursus, diskusijas, pētījumus, veicina bibliotēku darba pozitīvās pieredzes un progresīvo bibliotēkzinātnes atziņu izplatību;

2.2.7. sadarbojas ar kolēģiem ārvalstīs; īsteno divpusēju un daudzpusēju sadarbību ar citvalstu un starptautiskajām bibliotēku un kultūras organizācijām, uztur sakarus ar latviešu izcelsmes bibliotekāriem ārzemēs; sūta stažēties savus stipendiātus citvalstu bibliotēkās;

2.2.8. popularizē un izplata Latvijas bibliotēku progresīvo pieredzi ārvalstīs un starptautiskā mērogā;

2.2.9. veic periodisko izdevumu, rakstu krājumu, gadagrāmatu, bibliotēku mantojuma avotu, profesionālo elektronisko resursu u. c. darbu sagatavošanu un izdošanu;

2.2.10. attīsta uzņēmējdarbību un saimniecisko darbību un ienākumus izmanto statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;

2.2.11. veic jebkuru citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

3. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

3.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu Biedrības valdei (turpmāk tekstā – valde) un samaksājot iestāšanās naudu Biedrības kongresa vai kopsapulces noteiktā apmērā.

3.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā. Iesniegums var tikt izskatīts arī elektroniski, lēmumu fiksējot tuvākās sēdes laikā.

3.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

3.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

3.4.1. biedrs vairāk nekā 2 gadus nav nomaksājis biedra naudu;

3.4.2. biedrs nepilda Biedrības kongresa, kopsapulces un valdes lēmumus;

3.4.3. biedrs pārkāpj Biedrības statūtus vai diskreditē Biedrību.

3.5. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, pirms tam informējot izslēdzamo biedru un dodot viņam iespēju mutiski vai rakstiski paskaidrot situāciju. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

3.6. Par Biedrības institucionālo biedru var kļūt jebkura bibliotēka, cita nozares, saskarnozares, kultūras vai radošās jomas iestāde vai uzņēmums, kas atzīst un ievēro Biedrības statūtus, aktīvi piedalās Biedrības darbā, maksā ikgadēju institucionālā biedra naudu Biedrības kongresa vai kopsapulces noteiktā apmērā vai citādi to atbalsta. Par institucionālo biedru uzņemšanu lemj valde.

3.7. Biedrības Goda biedri var būt profesijas pārstāvji, ievērojami zinātnieki, sabiedriskie darbinieki, Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņi, kas intelektuāli vai materiāli atbalsta Biedrību, ir devuši būtisku ieguldījumu Biedrības darbā. Goda biedrus ievēl, atklāti balsojot Biedrības kongresā vai kopsapulcē.

4. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

4.1.1. vēlēt un tikt ievēlētiem valdē un citās struktūrvienībās un piedalīties to darbā;

4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties ar Biedrības protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem, pārskatiem un tml.;

4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

4.1.4. prasīt savu likumīgo interešu aizstāvību jebkurā Biedrības struktūrā;

4.1.5. iesniegt pamatotu lūgumu valdei par iespēju tikt atbrīvotam no biedru naudas maksas, ja biedrs ir: 1) nestrādājošs students bibliotekāra profesijai atbilstošā studiju programmā; 2) persona darbspējīgā vecumā, kas nestrādā, bet vēlas turpināt atbalstīt Biedrības darbu ar savu līdzdalību; 3) persona bērna kopšanas atvaļinājumā; 4) persona pensijas vecumā, kas nestrādā, bet vēlas turpināt atbalstīt Biedrības darbu ar savu līdzdalību; atbrīvošana no biedra naudas maksas minētajos gadījumos tiek uzturēta tikmēr, kamēr atbrīvojamais atbilst šiem kritērijiem;

4.1.6. atbilstoši Biedrības statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības formām iesniegt pamatotu lūgumu valdei par finansiāla vai cita veida atbalstu biedra ieceru īstenošanai;

4.1.7. būt par citas organizācijas, biedrības un apvienības biedru.

4.2. Biedrības biedru pienākumi:

4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedrības kongresa, kopsapulces un valdes lēmumus;

4.2.2. piedalīties Biedrības kongresā un kopsapulcē;

4.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;

4.2.4. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

4.2.5. augstu turēt Biedrības biedra godu un cieņu;

4.2.6. sistemātiski paaugstināt profesionālo un kultūras līmeni;

4.2.7. vērsties pret nelikumībām, birokrātismu, citām negatīvām izpausmēm bibliotēku darbā.

4.3. Biedrības institucionālajiem biedriem un Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi.

4.4. Biedrības institucionālajiem biedriem ir tiesības piedalīties valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

4.5. Biedrības Goda biedri ir atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem.

5. nodaļa. Biedrības struktūrvienības – reģionālās nodaļas

5.1. Pēc biedru iniciatīvas ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības reģionālās struktūrvienības – nodaļas (turpmāk tekstā – nodaļa).

5.2. Nodaļu veido ne mazāk par trīs biedriem. Katrs Biedrības biedrs, neatkarīgi no dzīves un darba vietas var brīvi izvēlēties nodaļu, kurā iestāties.

5.3. Nodaļas darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē tās nolikums, ko apstiprina valde. Nodaļai var būt sava atribūtika, kuru apstiprina valde.

5.4. Nodaļas augstākā institūcija ir nodaļas kopsapulce, kuras lēmums ir spēkā, ja par to nobalsojuši vairāk nekā puse nodaļas biedru. Nodaļas kopsapulce ievēl nodaļas priekšsēdētāju un nodaļas valdi.

5.5. Nodaļa saskaņā ar Biedrības statūtiem un nodaļas nolikumu organizē darbu, rīkojas ar naudas līdzekļiem, kas tiek izlietoti atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem.

5.6. Nodaļas reģistrējamas valdē, iesniedzot biedru sarakstu.

5.7. Visi nodaļu priekšsēdētāji piedalās valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

5.8. Nodaļas var izbeigt savu darbību pēc savas iniciatīvas, iesniedzot rakstisku paziņojumu valdei.

6. nodaļa. Biedrības sekcijas

6.1. Pēc valdes vai biedru iniciatīvas atsevišķu bibliotekārā darba virzienu attīstībai, bibliotēku veidu akcentēšanai un bibliotēku speciālistu grupu saliedēšanai var tikt veidotas sekcijas.

6.2. Sekciju veido ne mazāk par trīs biedriem. Katrs Biedrības biedrs var brīvi izvēlēties sekciju, kurā iestāties, kā arī darboties vairākās sekcijās vienlaikus.

6.3. Sekcijas reģistrējamas valdē, iesniedzot biedru sarakstu.

6.4. Sekcijai var būt sava atribūtika un nolikums, kuru apstiprina valde.

6.5. Sekcijas darbu organizē un par to atbild sekcijas vadītājs.

6.6. Visi sekciju vadītāji piedalās valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

6.7. Sekcijas var izbeigt savu darbību pēc savas iniciatīvas, iesniedzot rakstisku paziņojumu valdei.

7. nodaļa. Biedru kongresa un kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (turpmāk tekstā – kopsapulce) un valde.

7.2. Kopsapulce, kuru var saukt arī par kongresu, ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. Kongress vai kopsapulce:

7.2.1. ievēl valdi 8 (astoņu) cilvēku sastāvā uz 3 (trīs) gadiem, no kuru vidus pirmajā valdes sēdē tiek ievēlēts valdes priekšsēdētājs;

7.2.2. ievēl revīzijas komisiju 3 (trīs) cilvēku sastāvā uz 3 (trīs) gadiem, no kuru vidus savstarpēji tiek izraudzīts revīzijas komisijas priekšsēdētājs;

7.2.3. apstiprina Biedrības atribūtiku;

7.2.4. nosaka iestāšanās un biedra naudas apmērus;

7.2.5. pieņem, maina un papildina statūtus;

7.2.6. lemj par Biedrības reorganizāciju, darbības turpināšanu vai izbeigšanu;

7.2.7. apstiprina citus Biedrības darbībai svarīgus jautājumus.

7.3. Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā; pēc nepieciešamības var tikt sasaukta ārkārtas kopsapulce. Reizi trīs gados kopsapulci nodēvē par kongresu.

7.4. Kongresa un kopsapulces laiku, vietu un darba kārtību nosaka valde un paziņo Biedrības institucionālajiem un individuālajiem biedriem ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms kongresa vai kopsapulces sākuma.

7.5. Kongresā un kopsapulcē var piedalīties klātesot vai attālināti, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Biedram piedaloties attālināti, biedra attālināti nodoto balsi jāspēj viennozīmīgi identificēt kā nodotu sapulces laikā (tieša saziņa reālā laikā vai aizklāta balsošana ar individuāli piešķirtu kodu, vai atklāta balsošana, norādot vārdu un uzvārdu, vai apstiprinājums ar elektronisko parakstu un tml.).

7.6. Kongress un kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā viena trešdaļa biedru. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

7.7. Ja kongresā vai kopsapulcē paredzēts lemt par grozījumiem statūtos, Biedrības reorganizāciju, darbības turpināšanu vai izbeigšanu, tad kongress vai kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.8. Ja biedrs nevar ierasties uz kongresu vai kopsapulci, viņš var pilnvarot citu biedru pārstāvēt savas intereses kongresā vai kopsapulcē.

8. nodaļa. Valde

8.1. Biedrības valde ir Biedrības pārvaldes institūcija, kas sastāv no 8 (astoņiem) valdes locekļiem.

8.2. Pirmajā valdes sēdē valde no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju uz 3 (trīs) gadiem, kurš vienlaikus ir Biedrības priekšsēdētājs. Biedrības priekšsēdētājs var būt tikai bibliotēku nozares speciālists.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedrības kongresa vai kopsapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Valdes darbā piedalās nodaļu priekšsēdētāji, sekciju vadītāji un institucionālie biedri ar padomdevēja tiesībām.

8.6. Valde:

8.6.1. nodrošina Biedrības ikdienas darbu un organizē Biedrības kongresa vai kopsapulces lēmumu izpildi;

8.6.2. veido darba grupas operatīvai konkrētu uzdevumu risināšanai;

8.6.3. rīkojas ar Biedrības līdzekļiem, sniedz pārskatu Biedrības kongresam vai kopsapulcei;

8.6.4. reģistrē nodaļas un sekcijas, kārto biedru uzskaiti; sagatavo jautājumus izskatīšanai Biedrības kongresā un kopsapulcē; sasauc Biedrības kongresus un kopsapulces;

8.6.5. Valde lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Biedrības priekšsēdētāja balss.

8.6.6. Valdes darbu vada Biedrības priekšsēdētājs, kurš Biedrības vārdā veic saraksti ar citām organizācijām, iestādēm un pilsoņiem, pieņem un atbrīvo štata darbiniekus, kuri nav ievēlēti Biedrības struktūrās.

8.6.7. Biedrības priekšsēdētāju un valdes locekļus var ievēlēt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

9. nodaļa. Revīzijas komisija

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kuru ievēl Biedrības kongress ar pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem. Ievēlētā revīzijas komisija savstarpēji izraugās revīzijas komisijas priekšsēdētāju.

9.2. Revīzijas komisijas locekļi nevar būt Biedrības valdes locekļi un reģionālo nodaļu un sekciju vadītāji.

9.3. Revīzijas komisija:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revīzijas komisija veic revīziju noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Revīzijas komisijas lēmums ir spēkā, ja to ir parakstījuši vismaz divi revīzijas komisijas locekļi.

9.6. Vajadzības gadījumā var tikt piesaistīts ārpakalpojuma revidents.

10. nodaļa. Biedrības manta un finanšu līdzekļi

10.1. Biedrībai ir sava manta un finanšu līdzekļi, kas glabājas bankā.

10.2. Biedrības finanšu līdzekļus veido:

10.2.1. ieņēmumi no dalībinstitūcijām, iestāšanās nauda un biedra nauda;

10.2.2. ziedojumi, dāvinājumi, pabalsti (izlietojami noteiktajam mērķim);

10.2.3. valsts piešķīrumi nacionāliem un starptautiskiem sadarbības projektiem; projektu (t. sk. Eiropas Savienības) konkursos iegūtie līdzekļi;

10.2.4. ieņēmumi no Biedrības izdevumu pārdošanas;

10.2.5. ieņēmumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;

10.2.6. citi normatīvajos aktos atļautie ienākumi.

10.3. Biedrības līdzekļi izlietojami Biedrības darbības nodrošināšanai atbilstoši statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības formām.

10.4. Biedrības likvidācijas gadījumā pēc kreditoru prasību dzēšanas palikusī Biedrības manta un finanšu līdzekļi ar pēdējā Biedrības kongresa lēmumu tiek nodoti citai biedrībai vai institūcijai ar līdzīgiem darbības mērķiem.

 

Biedrības priekšsēdētāja Māra Jēkabsone
2020. gada 13. augustā

LBB statūti (PDF)

Statūtu izmaiņas apstiprinātas
LBB biedru ārkārtas kopsapulcē
2020. gada 11. augustā