Dalība LBB var būt individuāla un institucionāla.

Individuāla dalība ir personīga iniciatīva, kad bibliotekārs vai cits nozares pārstāvis, interesents vai atbalstītājs biedrībā iestājas un darbojas kā fiziska persona. Parasti individuālās dalības maksa tiek segta no personīgajiem līdzekļiem, taču ir arī gadījumi, kad individuālās dalības maksa tiek segta no darba devēja budžeta.

Institucionāla dalība ir bibliotēkas, citas iestādes vai institūcijas iniciatīva, kad bibliotēka, cita iestāde vai institūcija biedrībā iestājas kā juridiska persona. Parasti institucionālās dalības maksa tiek segta no iestādes vai tās pārvaldošās institūcijas budžeta. Ja bibliotēka, cita iestāde vai institūcija ir iestājusies LBB kā institucionālais biedrs, par biedrības biedriem tiek uzskatīti visi šīs bibliotēkas, iestādes vai institūcijas darbinieki. Par bibliotēkas, iestādes vai institūcijas dalību biedrībā atbild un to biedrībā pārstāv tās vadītājs, kurš ir atbildīgs arī par savu darbinieku informēšanu par LBB biedru tiesībām, pienākumiem un aktuālo informāciju.

Individuālie biedri un institucionālo biedru darbinieki ir līdzvērtīgi LBB biedri (atšķirības atzīmētas pie LBB biedru priekšrocībām un ieguvumiem), taču institucionālo biedru darbinieki var būt vienlaikus arī individuālie biedri, tādējādi izrādot savu personīgo piederību, uzticību un atbalstu biedrībai. Individuālais biedrs paliek LBB biedrs arī tad, ja tiek mainīta darba vieta, kamēr institucionālā biedra gadījumā, mainot darba vietu, biedra statuss var tikt zaudēts, jo tiek atdots jaunajam šīs iestādes darbiniekam. Būtiskākā atšķirība starp individuālajiem biedriem un institucionālajiem biedriem ir tāda, ka visiem individuālajiem biedriem ir balsstiesības LBB kongresā un kopsapulcē, kamēr institucionālo biedru darbiniekiem šādu tiesību nav (institucionālo biedru gadījumā balsstiesības ir vienam institucionālā biedra pārstāvim – vadītājam vai viņa nozīmētai personai).

 • Gūst godu un prestižu, pārstāvot un piederot Latvijā lielākajai profesionālajai nozares organizācijai;
 • Gūst profesionālo pilnveidi un attīstību, piedaloties LBB un tās sadarbības partneru organizētajos pasākumos un līdzdarbojoties biedrībā un tās aktivitātēs;
 • Gūst pieredzes un ideju apmaiņu, saliedētības izjūtu, kontaktējoties un esot kopā ar LBB biedriem;
 • Iegūst balsojuma tiesības LBB kongresā un kopsapulcē*;
 • Var apmeklēt LBB un tās sadarbības partneru rīkotās konferences un citus LBB un tās sadarbības partneru organizētos pasākumus bez maksas vai par samazinātu dalības maksu;
 • Var iestāties un darboties jebkurā LBB reģionālajā nodaļā un sekcijā;
 • Var kandidēt uz reģionālās nodaļas un sekcijas vadītāja vietu;
 • Var kandidēt uz darbu LBB valdē un kļūt par LBB valdes locekli;
 • Var paust savu viedokli, tādējādi ietekmējot LBB lēmumus un sekmējot LBB darbību;
 • Iegūst aktuālo informāciju caur LBB vēstkopu;
 • Var tikt nominēts par LBB Goda biedru un Gada bibliotekāru (individuālie biedri) vai Gada bibliotēku (institucionālie biedri);
 • Var izmantot LBB tulkotos un sagatavotos dokumentus;
 • Saņem piekļuvi LBB veidotajiem publicitātes materiāliem;
 • Var pieteikties projektiem LBB vārdā, saskaņojot to ar LBB valdi;
 • Var lūgt finansiālu atbalstu profesionālajai pilnveidei un projektu realizēšanai;
 • Var lūgt LBB valdi pārstāvēt savas intereses.

* Katram individuālajam biedram ir viena balss, kuru viņš var izmantot pats vai uz pilnvaras pamata nodot citam LBB individuālajam biedram. Savukārt institucionālie biedri iegūst noteiktu balsu skaitu, un balsojumu veic institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Ja esat LBB institucionālā biedra darbinieki, taču vēlaties balsot paši, jums jākļūst par individuālajiem biedriem.

Tiesības:

 • būt informētam par LBB rīkotajiem pasākumiem, pieņemtajiem lēmumiem, aktualitātēm;
 • vēlēt un tikt ievēlētiem valdē un citās LBB struktūrvienībās un piedalīties to darbā;
 • nodot savas balss tiesības kongresā vai biedru kopsapulcē citam LBB biedram uz pilnvaras pamata;
 • paust viedokli, ierosināt idejas un priekšlikumus LBB darbības uzlabošanai un attīstībai**;
 • piedalīties visos LBB organizētajos pasākumos un aktivitātēs;
 • prasīt savu likumīgo interešu aizstāvību jebkurā LBB struktūrā;
 • būt par citas organizācijas, biedrības un apvienības biedru;
 • atbilstoši LBB statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības formām iesniegt pamatotu lūgumu valdei par finansiāla vai cita veida atbalstu biedra ieceru īstenošanai;
 • gūt atvieglojumus biedra naudas apmaksai, ja ir nestrādājošs students, pensionārs, bērna kopšanas atvaļinājumā u. tml.;
 • izstāties no biedrības pēc paša vēlēšanās.

** Biedrības institucionālajiem biedriem, tāpat kā reģionālo nodaļu priekšsēdētājiem un sekciju vadītājiem ir tiesības piedalīties valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

Pienākumi:

 • iepazīties ar LBB statūtiem un ievērot tos;
 • augstu turēt LBB biedra godu un cieņu;
 • regulāri maksāt LBB biedra naudu;
 • piedalīties un balsot LBB kongresā vai kopsapulcē;
 • pildīt LBB kongresa, kopsapulces un valdes lēmumus;
 • ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt LBB mērķu un uzdevumu realizēšanu;
 • sistemātiski paaugstināt profesionālo un kultūras līmeni.