Latvijas pārstāvji – visās EBLIDA ekspertu darba grupās

2020. gada nogalē Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) veica savu ekspertu un darba grupu sastāva atjaunināšanu. Pateicoties aktīvai Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) iesaistei, Latvijas bibliotēku jomas pārstāvji ir pārstāvēti visās trīs EBLIDA ekspertu un darba grupās.

EBLIDA ekspertu grupu uzdevums ir sniegt profesionālu atbalstu EBLIDA vadībai stratēģisko mērķu izvirzīšanā un īstenošanā noteiktos nozares jautājumos. EBLIDA darba grupas tiek veidotas, lai strādātu ar noteiktiem jautājumiem galvenajos EBLIDA darbības virzienos. Šobrīd EBLIDA ir divas ekspertu grupas un viena darba grupa.

EGIL – Informācijas normatīvā ietvara ekspertu grupa (Expert Group on Information Law)

Ekspertu grupas mērķis ir veidot izpratni par normatīvajiem jautājumiem, kas skar informācijas apriti un informācijas pakalpojumu nodrošināšanu bibliotēku un arhīvu jomā, sniegt atzinumus un ierosinājumus topošajiem normatīvajiem dokumentiem un to izmaiņām, kuri attiecas uz bibliotēku un arhīvu darbību. Latviju ekspertu grupā pārstāv LNB Digitālās bibliotēkas projektu vadītājs Jurģis Īvāns.

ELSIA – Eiropas bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības ieviešana un novērtēšana (European Libraries and Sustainable Development Implementation and Assessment)

Ekspertu grupas mērķis ir strādāt ar ANO ilgstspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu Eiropas bibliotēkās, sniedzot profesionālu atbalstu EBLIDA vadībai politikas izveidē un īstenošanā IAM jomā. Latviju ekspertu grupā pārstāv LNB Bibliotēku attīstības centra tīmekļa resursu redaktore, LBB sekretāre Kristīne Deksne.

LIBLEG – Eiropas bibliotēku likumdošanas un politikas darba grupa (Working Group on Library Legislation and Policy in Europe)

Darba grupas mērķis ir sekot līdzi bibliotēku likumdošanas un politikas attīstībai Eiropā, noteikt prioritātes, paust bibliotēku viedokli un iestāties par bibliotēku interesēm bibliotēku likumdošanā un politikā Eiropas līmenī. Latviju darba grupā pārstāv LNB direktors Andris Vilks.

EBLIDA ir neatkarīga Eiropas bibliotēku, informācijas, dokumentācijas un arhīvu asociāciju un institūciju organizācija, kas apvieno 110 biedrus no 34 Eiropas valstīm. Galvenās EBLIDA darbības jomas ir saistītas ar Eiropas bibliotēku likumdošanu, t. sk. autortiesībām un licencēšanu, bibliotēku ietekmi sabiedrībā un ilgtspējīgas attīstības mērķiem. EBLIDA iestājas par brīvu piekļuvi informācijai digitālajā laikmetā un veicina bibliotēku un arhīvu lomu vienlīdzīgas, demokrātiskas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā. Plašāka informācija: www.eblida.org.

 

Pēc EBLIDA materiāliem sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*