PL2030, EBLIDA un NAPLE kopīgais ziņojums: ES dalībvalstis atzīst publisko bibliotēku ieguldījumu demokrātijā

Līdz ar Eiropas Savienības (ES) darba plāna kultūras jomā 2023.–2026. gadam izdošanu, esam priecīgi redzēt, ka tās mērķis ir veicināt bibliotēku attīstību. Bibliotēkas ir atzītas kā mierīgas un drošas vides nodrošinātāji neaizsargātiem cilvēkiem un ir izcelta to loma Eiropas demokrātiskajā, sociālajā, kultūras un izglītības vidē. Šī darba plāna pieņemšana paredz aizraujošu un novatorisku ceļu bibliotēku iesaistīšanai valsts un Eiropas līmenī.

PL2030EBLIDA un NAPLE partnerības ietvaros tika veiktas koordinētas darbības, lai tiktos ar politikas veidotājiem un uzsvērtu svarīgo darbu, ko veic bibliotēkas visā Eiropā. Izmantojot šo sinhronizēto darbu, mēs esam radījuši iespēju Eiropas publiskajām bibliotēkām tikt atzītām un iesaistītām ES darbā. Pateicoties šai partnerībai, mēs esam spējuši sasniegt politikas veidotājus un ļaut atpazīt bibliotēkas un to lomu.

Šī ir pirmā reize pēc 21 gada, kad Eiropas Komisijas darbībā kā prioritārā joma atkal tiek iekļauta konkrēta Eiropas programma bibliotēkām.

Padomes rezolūcija par ES darba plānu kultūras jomā 2023.–2026. gadam, 2022. gada 29. novembris.

Bibliotēkām veltītās EK programmas teksts skan šādi:

  • Tiltu veidošana: nostiprināt bibliotēku daudzveidīgo lomu būt kā vārtiem uz, veicināt un izplatīt kultūras darbu, prasmes un Eiropas vērtības;
  • Darba metodes: AKM (atvērto koordinācijas metožu) grupas; darbnīcas; konference;
  • Pamatojums: bibliotēkām ir galvenā loma Eiropas demokrātiskajā, sociālajā, kultūras un izglītības vidē visos līmeņos. Tās sniedz būtisku ieguldījumu demokrātijas veidošanā, iedzīvotāju iesaistīšanā un sabiedrības līdzdalības pasākumos visā ES, tostarp lauku un attālos apgabalos un attālākajos reģionos. Bibliotēkas atzinīgi vērtē dažādas grupas, izstrādā programmas un aktivitātes, kas atspoguļo pašreizējās sabiedrības problēmas, un nodrošina piekļuvi plurālistiskai un uzticamai informācijai un daudzveidīgam kultūras saturam drošā un pieejamā vidē. Bibliotēkas ir būtiski starpnieki, lai iepazītu un izprastu vietējo un iezemiešu kopienu, viņu zināšanas, pētniecību un kultūru.
  • Mērķa rezultāti: visaptverošu debašu uzsākšana un bibliotēku veicināšanas un stiprināšanas jomu izpēte; identificēt dažādas dimensijas un potenciālas jomas un izpētīt finansējuma pozīcijas saskaņā ar ES programmām; savest kopā politikas veidotājus un bibliotēku profesionāļus; izpētīt profesionāļu apmācības un turpmākās darbības iespējas.

 

PL2030 (Public Libraries 2030) ir Briselē bāzēta organizācija, kas strādā vairāk nekā septiņus gadus ar mērķi veicināt novatorisku bibliotēku praksi un bibliotēku nozares ieguldījuma atzīšanu ES institūcijās.

EBLIDA (The European Bureau of Library) ir kopienas un tīklu centrs visām bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociācijām un institūcijām Eiropā, kuras cenšas veidot ilgtspējīgu, demokrātisku un vienlīdzīgu sabiedrību.

NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) ir starptautiska nevalstiska apvienība, kas pārstāv nacionālo bibliotēku intereses Eiropā. Tās galvenais mērķis ir veicināt publisko bibliotēku politikas principus un stratēģijas.

 

Ziņojumu sagatavoja:

EBLIDA: Džuzepe Vitiello, EBLIDA direktors: G.Vitiello@eblida.org
NAPLE: Stjuarts Hamiltons, NAPLE valdes prezidents: shamilton@lgma.ie
PL2030: Ilona Kiša, PL2030 direktore: ilona@pl2030.eu

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*