LBB Gada bibliotekārs 2020 – Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada bibliotekāra 2020 balvai tika pieteikti 7 pretendenti:

  • Ludzas pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre Ilga Kaupuža – labā kvalitātē organizē daudzveidīgus pasākumus bērniem, iesaistot visus kolektīva darbiniekus, kā arī dažādu pilsētas organizāciju pārstāvjus, bērnu vecākus un vecvecākus;
  • Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā Dzintra Punga – radoša un pašaizliedzīga, atbalsts un iedvesmotājs pagastu bibliotekāriem;
  • Latvijas Universitātes Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Gita Rozenberga – meklē jaunas iespējas un veidus, kā Latvijā veicināt pilnvērtīgu atvērtības kultūras attīstību, pārņemt pasaules labo praksi zinātniskās publicēšanās un pētniecības datu pārvaldības jautājumos;
  • Ventspils bibliotēkas Pārventas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Vita Ozola – aizrautīgi domā par jaunā idejām, rada jaunus, inovatīvus projektus, lai ieinteresētu grāmatu lasīšanā, izveidojusi video sēriju “Lasi ar garšu”, kurā iepazīstina ar grāmatām, lasot fragmentus un gatavojot ēdienu, kas darbā pieminēts;
  • Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Itija Vespere – 21. gadsimta bibliotekārs, daudz ieguldījusi inovatīvā, aktīvā darbā bibliotēkas virtuālajā vidē rodot tiešsaistes risinājumus, kā arī veidojot viegli uztveramas un gaumīgas infografikas, kas informē iedzīvotājus gan par iespējām saņemt bibliotēkas attālinātos pakalpojumus, gan lasīt e-grāmatas;
  • Bauskas Centrālās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Aina Mūrniece – profesionāla un nosvērta, pazīst katru bibliotēkas krājuma vienību un pārliecinoši to piedāvā lasītājiem;
  • Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga – spilgta personība nozarē, ar patiesu vēlmi izzināt un izprast dažādus bibliotekāros procesus, nemitīgu interesi attīstīties, pilnveidoties un dalīties zināšanās, aizrautīgi veido un uztur dialogu ar sabiedrību par Latvijas publisko bibliotēku nozīmi un inovatīviem pakalpojumiem, laužot pastāvošos stereotipus un veicinot izpratni par Latvijas bibliotēkām kā par kopienu, mūžizglītības un digitālā atbalsta centriem.

Gada bibliotekārs 2020 – Olga Kronberga. Foto: Kristians Luhaers

“2020. gadā Olga iniciēja daudzus digitālos jaunumus, kas rezultātā nodrošināja kvalitatīvas attālinātās mācības Valmieras reģiona bibliotekāriem un palīdzēja strauji ieviest digitālā atbalsta programmu bibliotēkas lietotājiem. Pēc Olgas ierosmes tika izveidota Digitālā atbalsta diena klātienē, kad valmieriešiem tika piedāvāts atbalsts digitālo rīku un e-iespēju izmantošanā. Lai nodrošinātu Covid-19 situācijai atbilstošu drošu attālumu starp lietotāju un bibliotekāru, tika izmantota “AnyDesk” programma.
Olgai piemīt neatlaidība paveikt iecerēto pēc iespējas labāk. Covid-19 izraisītajā situācijā “3td e-GRĀMATU bibliotēka” Latvijas publiskajām bibliotēkām bija īstais pakalpojums īstajā laikā. Olga aktīvi iesaistījās “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” veidošanā no idejas līdz rezultātam un ir kļuvusi par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” vēstnesi.
Olga aktīvi darbojas LBB organizētajās aktivitātēs: vada LBB Vidzemes nodaļu un enerģiski iesaistās biedrības aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. Esot biedrībā, Olga turpina nacionālā līmenī sekmēt bibliotēkas lomas un ietekmes stiprināšanu. Savukārt Valmieras reģiona bibliotekāri arvien vairāk tiek mudināti būt aktīvi un piedalīties dažādos LBB pasākumos.
Olgai rūp, lai ikviens iedzīvotājs savā bibliotēkā varētu saņemt kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu un lai ikviens bibliotekārs būtu ieinteresēts, zinošs un spētu nodrošināt augstvērtīgus pakalpojumus. Olga Kronberga dedzīgi iegulda savu enerģiju bibliotēku nozares kopīgajā darbā.” (Daiga Rokpelne. Valmieras bibliotēkas direktore)

“Strādāju Mazsalacas pilsētas bibliotēkā jau 20 gadus un regulāri esmu piedalījusies Valmieras reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru semināros, kuros Olga Kronberga vairāku gadu garumā kolēģiem vadījusi kvalitatīvi sagatavotas un labi pārdomātas informatīvas nodarbības un apmācības par datubāzēm un to lietošanu: “EBSCO eBook Public Library Collection”, “Britannica Library”, “BiblioPlanet Basic Academic Collection” u. c.
Viņa arī iepazīstinājusi bibliotekārus ar iespējām, kuras ikvienam sniedz e-paraksta lietošana, mudinājusi tam pieteikties un panākusi, ka šobrīd visi Valmieras reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri ir ne tikai teorētiski apguvuši e-paraksta lietošanu, bet to arī izmanto praksē.” (Zane Berga. Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja)

Sveicam Gada bibliotekāru 2020 – Olgu Kronbergu!

 

Piedāvājam iepazīties arī ar pārējiem 2020. gada bibliotekāra balvas pretendentiem.

Ilga Kaupuža
“Ilga ir Ludzas bērnu un pusaudžu mīļākā bibliotekāre. Viņas prasme komunicēt ir apbrīnojama. Ilga ir dzinējspēks visām projektos paredzētajām aktivitātēm. Pasākumu rīkošanā tiek iesaistīti visi kolektīva darbinieki, kā arī dažādu pilsētas organizāciju pārstāvji, bērnu vecāki un vecvecāki. Pateicoties Ilgas radošās domas lidojumam un pašaizliedzīgai attieksmei pret savu darbu visi pasākumi notiek ļoti augstā līmenī. Bērni ar nepacietību gaida nākošās nodarbības, pasākumi pat neprasa papildus reklāmu, laba slava par tiem izplatās ļoti ātri.” (Inta Kušnere. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore)
“Viņa organizē dažādus pasākumus arī bibliotēkā, kur bērniem ir iespējams vēl tuvāk iepazīties ar bibliotēkas noteikumiem, ar grāmatām, radoši veikt dažādus uzdevumus, spēlēt spēles, spēlēt teātri, stāstīt savas pasakas un radīt savus gara darbus. Ilga organizēja arī dažādus āra pasākumus: “Pa indiāņu takām”, “Ūdeņi”, “Kur dzīvo Karlsons?”, “Dod man vienu lāča apskāvienu” un citas interesantas un izzinošas nodarbības. Ilgas aicināti, esam piedalījušies dažādos konkursos.” (Skaidrīte Pule. Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja)

Dzintra Punga
“Dzintra ir atbalsts un iedvesmotājs pagastu bibliotekāriem, katru gadu bibliotekāri dodas pieredzes apmaiņas braucienos, un to organizēšana nemaz nav viegla: jāizstrādā maršruts, jāparāda labākā darba pieredze, jārēķinās ar transportu, kas laukos šobrīd ir milzu problēma. Un vienmēr viss izdodas un izskatās tik viegli, šķiet, Dzintrai šādi organizēšanas darbi iet no rokas. Uz Dzintru var paļauties, viņa ir radoša un pašaizliedzīga. Dzintrai ir plašs interešu loks, un tieši tāpēc viņa var tik daudzpusīgi un vērienīgi raudzīties, lai bibliotēku darbs tiektos uz izcilību. Latvijā bibliotēkas attīstās un mainās, prieks, ka mums ir tādi entuziasti kā Dzintra.” (Lāsma Zariņa. Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore)
“Dzintra sniedz neatsveramu ieguldījumu mazo lauku bibliotēku attīstībā. Ir zināms, ka bibliotēkas nav tikai grāmatu izsniegšanas/pieņemšanas punkts, tās ir vietējās kopienas dzīvojamā telpa. Dzintras neizsīkstošā enerģija un degsme iedvesmo bibliotekārus, kā piedāvāt inovatīvus pakalpojumus un rast jaunus risinājumus lasītāju piesaistei. Dzintra prot akcentēt katras bibliotēkas individualitāti. Pateicoties novada bibliotēku iesaistei dažādos projektos, bibliotekāri gūst jaunu pieredzi, un lasītāji pievēršas grāmatu lasīšanai ar lielāku interesi.” (Jelgavas novada Kultūras pārvalde)

Gita Rozenberga
“Gita pēc veiksmīgi noslēgtā Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” starptautiskā projekta “OpenAIRE-Advance” turpina darboties kā organizācijas “OpenAIRE” un Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta Latvijas pārstāve. Viņai ir plašs profesionālo interešu loks: citēšanas datubāžu nodrošinājums un nozīme pētniecībā, atbalsta sniegšana Latvijas Universitātes akadēmiskajam personālam un doktorantiem, mācību nodrošināšana, zinātniskās publicēšanās jautājumi, atvērtās zinātnes, atvērtās piekļuves, sabiedriskās zinātnes jautājumi, pētniecības datu pārvaldība un datu pārvaldības plāni.” (Mārīte Saviča. Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktore)
“Gita turpina meklēt jaunas iespējas un veidus, kā Latvijā veicināt pilnvērtīgu atvērtības kultūras attīstību, pārņemt pasaules labo praksi zinātniskās publicēšanās un pētniecības datu pārvaldības jautājumos. Turklāt Gita kā lektore ik gadu piedalās Latvijas un Eiropas līmeņa bibliotekārās un pētnieciskās sabiedrības organizētajos pasākumos, pārstāvot Latviju, Latvijas Universitāti un Latvijas Universitātes Bibliotēku.” (Marika Kupče. Latvijas Universitātes Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta vadītāja)

Vita Ozola
“Vitas radošā darbība sekmē lasīšanu gan mazajiem, gan pieaugušajiem, rada interesi par grāmatām un veicina lasītprieku. Pateicoties viņas izdomai un aizrautībai, pirmsskolas iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi ne tikai iepazīst grāmatas un bibliotēku, bet iesaistās arī dažādos projektos, piemēram, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Grāmatu starts. Pūcīšu skola”, “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”. Vita iesaistījusies arī kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanā, saskaņā ar pedagogu pieprasījumu katrai apgūstamajai tēmai piedāvājot atbilstošas grāmatas un organizējot tematiskus pasākumus bibliotēkā. Pedagogi to vērtē kā neatsveramu pienesumu bērnu attīstībā, lasītprasmes apguvē, interesē un izpratnē par grāmatu un bibliotēku.” (Astra Pumpura. Ventspils bibliotēkas direktore)
“Attālinātais darbs nav ierobežojis Vitu, tieši otrādi – tiek veidoti video par grāmatām, piemēram, Jura Zvirgzdiņa grāmatu “Lauvas rūciens”. Ņemot piemēru no Žaka Frīnsa grāmatas “Skolotājs Jāps var visu”, tiek gatavotas pankūkas. Arī citi grāmatās atspoguļotie gastronomiskie stāsti ir realizēti video versijās. Vita ir aktīva savā “Facebook” profilā, prasmīgi un oriģināli prot dalīties ar stāstiem par izlasītām grāmatām.” (Silvija Tretjakova. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja)

Itija Vespere
“Itijai kolēģi jau devuši savu neformālo goda nosaukumu – 21. gadsimta bibliotekārs! 2020. gadā Itija īpaši daudz ieguldījusi inovatīvā, aktīvā darbā bibliotēkas virtuālajā vidē. Covid-19 ierobežojumiem Kuldīgas Galvenā bibliotēka daudz vieglāk adaptējusies, tieši pateicoties Itijas zināšanām un prasmēm, gan rodot tiešsaistes risinājumus, gan veidojot viegli uztveramas un gaumīgas infografikas, kas informē iedzīvotājus gan par iespējām saņemt bibliotēkas attālinātos pakalpojumus, gan lasīt e-grāmatas.” (Daina Girvaite. Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja)
“Pateicoties Itijas iniciatīvai Kuldīgas Galvenā bibliotēka piedalījās projektu konkursā pieaugušo izglītotājiem un ieguva finansējumu projekta “Ģimeņpratība bibliotēkā” īstenošanai. Vairākus vakarus Kuldīgas novada vecākiem bija iespēja piedalīties augstvērtīgu speciālistu lekcijās. Sākoties valdības ierobežojumiem attiecībā uz cilvēku pulcēšanos, Itija spēja ātri reaģēt un pārorganizēt lekcijas no klātienes uz attālināto vidi, kā arī iesniedza detalizētu projekta noslēguma atskaiti ar pielikumiem. Itijas padarītais darbs ir ar teicamu kvalitātes zīmi.” (Una Lepse. Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste)

Aina Mūrniece
“Tieši šogad aprit 40 gadi, kopš Aina ir Bauskas Centrālās bibliotēkas darbiniece. Mainījušies laiki, iekārtas, pakļautības, amata pienākumi, bet uzticība bibliotēkas darbam pārvērtusies sūtībā meklēt, atlasīt, pētīt un darīt. Saglabāt. Atrast un dot! Pilnībā pārzinot bibliotēkas krājumu, pazīstot vai katru apmeklētāju, ar smaidu, pozitīvu attieksmi un vienmēr visu varot, Aina izstaro mieru un paļāvību par bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti. Apmeklētāji novērtējuši Ainas profesionalitāti, nosvērtību, mieru un zināšanas par jebkuru bibliotēkas krājuma vienību!” (Māra Kuļikauska. Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore)
“Sadarbībā ar kolēģiem Aina ir izcila komandas spēlētāja. Gadu gaitā esam pieredzējušas, ka atbildīgā brīdī kolēģes pateikts uzdevums Ainas izpildījumā bez lieka trokšņa ir paveikts ātri un perfekti. Ainas klātbūtne šķiet nemanāma, taču viņas atbilde uz kāda uzdotu jautājumu vai precīza rīcība citu apmulsuma brīdī nereti palīdz atrisināt kopējos uzdevumus. Aina pieder klusajiem cilvēkiem, taču viņas klātbūtne vienmēr jūtama, tā nomierina un ļauj mobilizēties darāmajam. Tieši precizitāte, uzticamība un dziļais intelekts ļauj viņai izcili pildīt amata pienākumus. Ainai piemīt dabiska līdzcietība pret ikvienu, prasme radīt pārliecību, ka te vienmēr būs atbalsts un padoms. Viņas atmiņa ir pārsteidzoši bagāta faktu un datu krātuve. Gan klātienē, gan telefonsarunā Aina palīdzēs ar jebkuru informāciju par jaunākām un agrāk izdotām grāmatām gan kolēģiem, gan bibliotēkas lasītājiem.” (Aina Ezergaile. Iecavas novada Zorģu bibliotēkas vadītāja)

 

LBB saka lielu paldies visiem pieteikumu iesniedzējiem un izsaka atzinību visiem šī gada balvas pretendentiem par viņu veikumu! Lai gan Gada bibliotekāra tituls ik gadu tiek piešķirts vienam bibliotekāram, godā tiek celti un sumināti visi balvas nominanti. Ļoti ceram, ka nākamā gada Bibliotēku festivālā beidzot pēc ilgāka pārtraukuma varēsim tikties svinīgajā Gada balvas pasniegšanas ceremonijā klātienē. Šoreiz – jau otro reizi LBB vēsturē – Gada balvas laureātu sumināšana notiek domās, vārdos un laba vēlējumos!

Visi Gada balvai pieteiktie bibliotekāri saņems atzinības rakstus, bet Gada bibliotekārs 2020 – kopā ar atzinības rakstu saņems arī naudas balvu. Lai radošs un profesionāls arī 2021. gads!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle
Gunta Grundmane

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*