LBB Gada balvas 2022 ceremonijā pasniedz balvas titula “Gada bibliotekārs 2022” ieguvējām Inesei Rumpai un Inai Rusiņai

Jau astoto gadu Latvijas Bibliotēku festivāla laikā tika pasniegta Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balva nominācijā “Gada bibliotekārs”. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru sniegumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā.

Šogad tika iesūtīti četri Gada bibliotekāra balvas pieteikumi, taču īpaši izcēlās divi līdzvērtīgi pieteikumi. LBB Gada balvas komisijas locekļu domas par uzvarētāju dalījās, kā arī visi komisijas locekļi uzsvēra, ka ir patiešām grūti izvēlēties vienu uzvarētāju, jo pieteikumi ir vienlīdz spēcīgi. Tika nolemts Gada bibliotekāra balvu pasniegt diviem bibliotekāriem un vēl diviem pieteiktajiem kandidātiem piešķirt veicināšanas rakstu, tādējādi rodot iespēju godināt visus Gada bibliotekāra balvas pretendentus.

Rezultātā 2023. gada 25. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Gada balvas ceremonijā LBB Gada balvu nominācijā “Gada bibliotekārs 2022” saņēma divas bibliotekāres – Ugāles bibliotēkas vadītāja Inese Rumpa un Preiļu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Ina Rusiņa.

Ugāles bibliotēkas vadītāja Inese Rumpa

Ugāles bibliotēkas vadītāja Inese Rumpa uzskata, ka tieši novadpētniecība ir tā, ar ko atšķiras katra pagasta bibliotēka. Tāpēc Ugāles bibliotēkas darbībā prioritāte ir vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana, popularizēšana un pieejamības nodrošināšana. Ineses darbošanās šajā jomā ir vienlaikus gan mērķtiecīga, gan radoša. Katru gadu Ugāles bibliotēkā tiek izvēlēta viena tēma vai objekts, kuru izpētīt padziļināti. Tiek apzinātas un digitalizētas fotogrāfijas no iedzīvotāju personīgajiem arhīviem, izskatītas grāmatas, atlasīti raksti no Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas (LNDB). LNDB Industriālā mantojuma kolekcijā ievietota Ineses Rumpas apkopotā informācija par Ugāles bijušo drenu cauruļu rūpnīcu “Usma”. 2022. gadā tika apkopoti materiāli un sagatavots apraksts par “Ugāles mežrūpniecības saimniecības” vēsturi un digitalizētas 166 fotogrāfijas, lai kolekciju iesniegtu LNDB industriālajam mantojumam.

2022. gads ir nesis piepildījumu Ineses sapnim – iznest bibliotēkas novadpētniecības materiālus ārpus telpām. Iesaistoties Ugāles pagasta biedrībā “Ugāles attīstībai” un iedzīvotāju iniciatīvas grupā un esot par tās neformālo līderi, ir realizēts projekts “Tak-Ugāle – pastaigu takas labiekārtošana”, kura mērķis ir stiprināt ugālnieku identitāti, veidojot izpratni par pagasta attīstības vēsturi, piesaistot tūristus Ugālei un novadam, labiekārtojot 6 km garu apļveida dabas taku. Projekta gaitā atjaunota un labiekārtota pastaigu taka, kura ved caur Ugāles mežiem un gravām un savieno bijušos administratīvos centrus un pagasta attīstībai nozīmīgas vietas. Ineses Rumpas devums ir informācijas sagatavošanā 18 informatīvajām plāksnēm un vienam lielformāta stendam, kas bagātina pastaigu taku. Lai īstenotu pagasta iniciatīvas grupas ideju, Inese nebaidījās ķerties klāt visiem birokrātiskajiem saskaņošanas darbiem, jo taka vijas cauri gan a/s “Latvijas valsts meži”, gan pašvaldības, gan privātajiem īpašumiem. Tika organizētas vairākas talkas, kuru skaitu esot grūti saskaitīt un tām pievienojušies daudzi ugālnieki. Kā atklāšanas pasākumā atzina Inese Rumpa, kuru pārējie dēvē par šī projekta lokomotīvi – šis esot tas gadījums, kad rezultāts sanāca skaistāks par sapņiem.

Arī Ventspils novada bibliotekāru saimē Inese ir virzītājspēks, kas liek meklēt risinājumus un apgūt iespējas bibliotēku novadpētniecības krājumus padarīt redzamākus. Bibliotekāri novērtē Ineses vēlmi ne tikai dalīties ar savām idejām un prasmēm, bet arī mācīties no kolēģu pieredzes.

Ineses Rumpas interesi par Ugāles pagasta vēsturi, lielo erudīciju un darba spējas, lielo enerģijas patēriņu ieceru īstenošanā augstu novērtē arī vietējā novadpētniece, vairāku grāmatu par Ugāli autore Laimdota Junkara: “Viņa ir dzīļu racēja, pats process viņai sagādā lielu prieku. Darbi top ar iedvesmu. Savā novadpētniecības darbā esmu sastapusi kolēģi, cīņu biedru, izbaudu pleca sajūtu. Inese veido interesantas vēsturisko datu kolekcijas. Mums ir bijušas jau vairākas tematiskās izstādes (pasta, dzelzceļa, veikalu u. c. nozaru vēsturei veltītas), tādas tiek gatavotas vēl. Nepārtraukti tiek vāktas fotoliecības par pagasta dzīvi.”

“Inese ar apbrīnojamu dedzību darbojās Ugāles aktīvo iedzīvotāju grupā “Tak-Ugāle”. Viņa ir mūsu grupas stiprākais “ķēdes posms”. Ar viņu ir viegli sastrādāties, viņa prot uzklausīt, korekti izteikt savu viedokli. Lielu darbu Inese ir ieguldījusi Ugāles pagasta novadpētniecībā”, saka Dzintra Mieze, Ugāles iedzīvotāja, grupas “Tak-Ugāle” dalībniece.

“Savākta un apkopota Ugāles esošo un bijušo uzņēmumu vēsture, kas atspoguļota interesantos stendos un organizēti tikšanās pasākumi ar uzņēmumu darbiniekiem un citiem Ugāles iedzīvotājiem. Regulāri tiek organizētas vietējo mākslinieku darbu izstādes un tikšanās ar viņiem. Laba sadarbība ar Ugāles vietējo fotogrāfu Aleksandru Hmeļņicki, un bibliotēkā glabājas fotogrāfijas un video par daudziem Ugāles pasākumiem un darbīgākajiem, aktīvākajiem iedzīvotājiem.

Inese sadarbojas ar Ugāles senioru klubiņu “Bārbele”, organizējot kopīgus pasākumus. Sadarbībā ar Ugāles Mākslas studiju, bibliotēka ir studijas darbošanās un izstāžu vieta. Maijā par godu 15 gadu jubilejai būs izstāde un kopīgs pasākums”, raksta Irēna Lakše, Ugāles vidusskolas skolotāja, grupas “Tak-Ugāle” dalībniece.

Preiļu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Ina Rusiņa

Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa ir piepildīta ar bērnu čalām, jo īpaša uzmanību un interesi jau krietnu laiku ir izpelnījies Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kur rosās darbīgā, neizsīkstošā entuziasma pilnā galvenā bibliotekāre Ina Rusiņa. Viņas pārziņā ir nodotas visas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra aktivitātes un modernās tehnoloģijas, LEGO pulciņš un robotikas nodarbības.

Ina bibliotēkā un bibliotekārajā darbā ieviesusi inovācijas – LEGO nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem. Katrai nedēļas nodarbībai ir cita tēma, kas rosina bērniem izzināt apkārtējo pasauli, aplūkojot attēlus grāmatās un konstruējot attiecīgo tēlu, dzīvnieku, transporta līdzekli vai ēku telpiski pēc instrukcijas vai plaknē pēc parauga, darbojoties individuāli vai pāros. Bērni, apgūst prasmi komunicēt, attīsta pirkstu veiklību, loģisko domāšanu. Ļoti būtiska šo nodarbību sastāvdaļa ir sīkās muskulatūras attīstīšana, kas mūsdienu bērniem bieži ir nepietiekama. Tā kā šīs nodarbības tiek piedāvātas pirmo gadu, pirms tam nepieciešama nopietna sagatavošanās, kas ietver instrukciju izvēli, objekta izveidi, detaļu atlasi utt.

Ar lielu aizrautību skolēni darbojas robotikas nodarbībās. Rudenī Ina izstrādāja un iesniedza Preiļu novada pašvaldības Preiļu novada Izglītības pārvaldei “LEGO robotikas” interešu izglītības programmas, iegūstot augstāko vērtējumu un atzinību un saņemot licenci par to īstenošanu. Programma ietver 12 nodarbības, kuru laikā skolēni apgūst robotu konstruēšanas, programmēšanas pamatus, veido izpratni par mehānismu darbības principiem, attīsta loģisko, telpisko un radošo domāšanu.

Ina vada arī 3D zīmēšanas nodarbības, kas notiek katru ceturtdienu, arī vasaras periodā. Bērni un jaunieši katrā nodarbībā, izmantojot dažādus šablonus, izveido sev kādu telpisku priekšmetu. Piemēram, tuvojoties Valentīndienai, tika sagatavoti un piedāvāti apmeklētājiem dažādu sirsniņu šabloni. Gaidot Lieldienas un Ziemassvētkus, nodarbību apmeklētāji varēja sev izveidot attiecīgus svētku dekorus, rotājumus. Novembris pagāja, veidojot dažādas latviskās spēka zīmes, ornamentus.

Drošāka interneta un Digitālās nedēļas norises arī ir Inas pārziņā. Viņa nenogurstoši palīdz kolēģēm lasīšanas veicināšanas programmu īstenošanā, pirmsskolas bērniem vadot “Lasītprieka darbnīcas”. Daudzveidīgi tematiskie pasākumi un nodarbības vienmēr ir ar noteiktu mērķi un pārdomāti, lai izglītotu un ieinteresētu dažādu vecumposmu auditoriju.

Ar lielu atbildības sajūtu un pedantiskumu viņa attiecas pret ikvienu vissīkāko darba niansi, visu izanalizējot, pārdomājot, saplānojot, sakārtojot pa plauktiņiem, lai viss ritētu raiti un būtu veiksmīgs, produktīvs gala rezultāts.

“Savā darbā skolotāja viegli spēj rast un noturēt kontaktu ar saviem audzēkņiem. Viņa ir ļoti apzinīga, mērķtiecīga, radoša un profesionāli pilda savus pienākumus”, par Inas Rusiņas darbu saka Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune.

“Esam ļoti pateicīgi par iespēju izmantot Preiļu bibliotēkas materāltehniskos resursus, lai papildinātu mūsu mācību procesu. Novērtējam Inas atsaucību, lai realizētu mūsu idejas, atbalstu to īstenošanā, radošo un mierpilno pieeju. Ina tādējādi ievieš inovācijas, kas tik ļoti ir nepieciešamas, lai piesaistītu bērnus un jauniešus bibliotēkai, veidotu ieradumu doties un baudīt būšanu bibliotēkā, jēgpilni pavadot laiku”, savā atsauksmē raksta pamatskolas “Preiļu Brīvā skola” direktores vietniece izglītības jomā Aija Vanaga.

Veicināšanas raksts tika pasniegts Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas vadītājai Jeļenai Kreminskai un Saldus novada Blīdenes pagasta bibliotēkas vadītājai Vinetai Sproģei.

Jeļena Kreminska ir uzticama, izpalīdzīga, sirsnīga, mīļa atvērta, atraktīva, izdomas bagāta, komunikabla, pozitīvi domājoša, draudzīga, atvērta visam jaunajam – tā par Jeļenu atsaucas gan pagasta lielie, gan mazie bibliotēkas lietotāji, gan kolēģi, gan visi tie, kuri pazīst smaidīgo bibliotekārīti. Jeļena pagasta bibliotēkā strādā septiņpadsmit gadus. Visus šos gadus akcents tiek likts uz bērnu lasīšanas veicināšanu un dzīvesziņu, kā arī prasmi orientēties mūsdienu plašajā informācijas telpā, attīstot dažādas prasmes un zināšanas.

Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienu bērnu iesaistīšana bibliotēku aktivitātēs un lasīšanas procesā prasa lielu radošumu un izdomu. Darbiniekam jābūt autoritātei bērnu acīs. Vērtējot Jeļenas darbu ir jāsecina, ka viņa tiešām ir savā vietā un laikā, jo jaunieši mīl atrasties un būt bibliotēkā, kopā ar bibliotekāri radīt un ģenerēt dažādas “trakas” idejas, lai pēc tam tās īstenotu dzīvē. Piemēram, pasākums “Kaķu nakts bibliotēkā”, datorspēļu turnīrs, ķīmijas eksperimenti, burvju triku skola utt.

Istras Kultūras nama vadītāja Natālija Leitāne raksta: Jeļena ir talantīga un radoša persona. Viņa ir sabiedriska, ļoti laba organizatore, labi orientējas mūzikā un literatūrā, dzied pareizticīgo baznīcas korī, vokālajā ansamblī “Kaprīze” un duetā “Lirika””.

Ludzas novada Istras pagasta iedzīvotāji raksta: “Savus darba pienākumus veic profesionāli, kvalitatīvi un ar augstu atbildības sajūtu. Kolektīvā ir iemantojusi cieņu, ir atsaucīga un izpalīdzīga, viņai var uzticēt jebkuru uzdevumu, droši paļaujoties, ka uzdevums tiks izpildīts savlaicīgi, precīzi un kvalitatīvi.”

Vineta Sproģe ir vienmēr atsaucīga, laipna kā pret kolēģiem tā apmeklētājiem. Bez kurnēšanas ar pozitīvu attieksmi un jaunām idejām aktīvi strādā, lai pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas, atkal bibliotēka būtu tā vieta pagastā, kur pulcēties un saņemt pakalpojumus. Vineta spēj saredzēt kopienas vajadzības plašāk, nodrošinot apmeklētājiem iespēju mācīties izmantot e-pakalpojumus – eParakstu, latvija.lv u. c. sniegtās iespējas. Visu, ko pati nemācēs, iemācīsies un iemācīs arī apmeklētājiem. Vienmēr visus darbus izdara laicīgi un ar lielu rūpību. Ļoti pacietīga un iecietīga, ko īpaši novērtē jaunie kolēģi, kuri vēršas pie Vinetas pēc padoma. Pagastā aktīvi sadarbojas ar skolu un skolēni regulāri nāk uz nodarbībām. Sadarbība notiek arī ar kultūras darbinieku un pagasta pārvaldi – tiek organizēti kopīgi pasākumi un aktivitātes iedzīvotājiem. 2022. gadā sākusi un apņēmusies arī 2023. gadā mācīties jaunas zināšanas, lai varētu digitalizēt vērtīgu novadnieka pastkartīšu kolekciju, padarot to pieejamu plašai auditorijai.

Kolēģis Mārtiņš Lagzdons raksta: “Vineta neliedz padomu, palīdzību un ir atsaucīga kolēģe, jo dalās ar idejām, materiāliem, uzmundrina un iedrošina, ja tas nepieciešams. Blīdenes pagasta bibliotēkas vadītāja vienmēr ir pozitīva un smaidoša, Laba sarunu biedre un aizrautīga sava darba darītāja.”

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle Gunta Grundmane
LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*