LBB Gada balvas 2021 ceremonijā pasniedz balvas titula “Gada bibliotekārs 2021” ieguvējām Mārītei Purmalei un Edītei Krasnopai

Jau septīto gadu Latvijas Bibliotēku festivāla laikā tika pasniegta Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balva nominācijā “Gada bibliotekārs”. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru sniegumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā.

Šogad tika iesūtīti trīs Gada bibliotekāra balvas pieteikumi, taču īpaši izcēlās divi līdzvērtīgi pieteikumi. LBB Gada balvas komisijas locekļu domas par uzvarētāju dalījās, kā arī visi komisijas locekļi uzsvēra, ka ir patiešām grūti izvēlēties vienu uzvarētāju, jo pieteikumi ir vienlīdz spēcīgi. Tika nolemts Gada bibliotekāra balvu pasniegt diviem bibliotekāriem, bet trešajam piešķirt veicināšanas rakstu, tādējādi rodot iespēju godināt visus Gada bibliotekāra balvas pretendentus.

Rezultātā 2022. gada 28. aprīlī Ogres Centrālajā bibliotēkā Gada balvas ceremonijā LBB Gada balvu nominācijā “Gada bibliotekārs 2021” saņēma divas bibliotekāres – Viļķenes bibliotēkas vadītāja Mārīte Purmale un Vārmes pagasta bibliotēkas vadītāja Edīte Krasnopa. Veicināšanas raksts – Ilgai Kaupužai no Ludzas novada bibliotēkas.

Mārīte Purmale

Aizvadītais gads Viļķenes bibliotēkas (Limbažu novads) vadītājai Mārītei Purmalei bija ne tikai radošas izdomas un  saspringta darba laiks, bet arī atklāsmes gads par to, ka patiesībā gadu gaitā Viļķenes bibliotēka ieguvusi vietējās kopienas aktivitāšu centra godu, kas uzliek arī lielu atbildību – kvalitāti un uzticēšanos. Viss gads bija mērķtiecīgs darbs, lai auditorijas aizsniegšana, lokālās kultūrvides stiprināšana veidotos noturīga, saglabājot pastāvīgas intereses un nepārtrauktības principu. Ļoti noderīgs rīks šī mērķa sasniegšanai aizvadītajā gadā bija Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētais konkurss “No radoša impulsa līdz idejas īstenošanai”, kurā Viļķenes bibliotēka piedalījās ar tēmu “Konkursi bibliotēkas Facebook vietnē”, iegūstot nomināciju “Nav nekā varenāka par ideju, kuras laiks ir pienācis” /V. Igo/.

Bibliotēkas vadītāja stāsta: “Laikā, kad bibliotēkās lietotāju apkalpošanu klātienē apturēja noteikumi Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, bija jāatrod risinājumi pakalpojumiem tiešsaistē, izmantojot interneta vietnes, populārus sociālos tīklus.”

Publicēti krustvārdu mīklu konkursi Viļķenes pagasta tīmekļvietnē un “Facebook” lapā. Tēmu loks bijis ļoti plašs – krustvārdu mīklas, godinot un no jauna iepazīstot savus novadniekus, konkursi literatūristiem, konkursi ar burtu režģi: “Citāti par mīlestību”, “Lieldienu ticējumi”, “Atmini rakstnieku un viņa grāmatu” un daudzi citi. Erudītu konkursi – tas jau ir Viļķenes bibliotēkas atpazīšanas simbols, tie notiek regulāri kopš 2018. gada un sekmīgi turpinājās arī aizvadītajā gadā. Erudīti ir kopienas daļa – vairāk nekā 10 komandas, kas novērtē iespēju satikties bibliotēkā, sacensties, izglītoties, iesaistīt citus.

Kā apliecinājums sava darba vērtībai bija uzaicinājums Mārītei Purmalei piedalīties Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresā “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai” ar prezentāciju paneļdiskusijā “Pagasta bibliotēka – lokālās kultūrvides stiprinātāja”, kas norisinājās 2021. gada. 27. maijā, saņemot labas atsauksmes no kolēģiem visā Latvijā un LNB pateicību par šo uzdrīkstēšanos.

Lai arī gada laikā bijuši nozīmīgi notikumi, veiksmīga iesaiste dažādās aktivitātēs, taču visam pamatā ir ikdienas darbs – rūpīgs, pārdomāts, ar vēlmi uzturēt saikni ar vietējo kopienu, būt solīti priekšā viņu vēlmēm, nepievilt viņu cerības, pulcināt, izglītot un iedvesmot. Kas aicina uz bibliotēku tumšā rudens vakarā? Mārīte atbildētu – gaiši bibliotēkas logi. Te nu sākas stāsts par izstādēm logos, kuru organizēšanā bibliotēkas vadītāja iesaista vietējās kopienas talantus ar saviem brīnišķīgajiem darbiem, kas ļaujas arī izgaismoties un iepriecināt ikvienu. Taču logos “izgaismojas” arī grāmatu izstādes.

Bibliotēka savulaik izveidoja Viļķenes pagasta tīmekļvietni www.vilkene.lv un vēl šobrīd uzrauga un papildina informāciju vairākās sadaļās: par teritoriju, dabu, vēsturi, iedzīvotājiem, novadniekiem, tūrismu, reliģiju, bibliotēkām un biedrībām.

Mārīte Purmale ar vērienīgo, daudzpusīgo darba apjomu un tā inovatīvo saturu, kā arī pozitīvajiem rezultātiem vietējās kultūrvides stiprināšanā 2021. gadā ieguvusi Gada bibliotekāra 2021 titulu.

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar “Gada bibliotekāru 2021” – Mārīti Purmali!

 

Edīte Krasnopa

Vārmes pagasta (Kuldīgas novads) bibliotēkas vadītāja Edīte Krasnopa, ir “cilvēks savā vietā” – ar milzīgu pievienoto vērtību bibliotēkas darbam. Organizē ar bibliotēku saistītus pasākumus visām vecuma kategorijām gan darba laikā, gan ārpus tā (piemēram, velodiena ar startu un finišu pie bibliotēkas ar pašceptu kūku).

Lielu darbu Edīte iegulda Vārmes pagasta novadpētniecībā, ar to iepazīstinot arī Vārmes pagasta iedzīvotājus. Uz doto brīdi vāc materiālus par Vārmes muižkungu Ostenzakenu, kas ap 1800. gadu Vārmē uzcēla medību pili. Šī informācija tiks nodota Vārmes amatierteātrim, kas izspēlēs ainas no senajiem laikiem, tādā veidā informējot Vārmes pagasta iedzīvotājus par Vārmes vēsturi.

Aizraujoši ieinteresē grāmatu pasaulē gan lielus, gan mazus: zina lasītāju gaumi un privātā sarakstē informē par jaunākajām grāmatām, organizē konkursus, lasītāju klubiņa aktivitātes, teātra izrādes.

Stāsta lasītāja: “Kaut Edīte nav dzimusi Vārmē, viņu var pilntiesīgi saukt par Vārmes patrioti, jo viņas milzīgais ieguldījums bibliotēkas darbā, šo titulu ir attaisnojis un nopelnījis. Ļoti interesanti vada ikdienas darbus un piesaisti cilvēkiem, lai tie dotos uz bibliotēku. Notiek interesantas izstādes, bibliotēka vienmēr ir izrotāta aktuālo svētku rotās, ļoti sakoptas telpas, ērti un pārskatāmi grāmatu un žurnālu plaukti, laipna sagaidīšana, aprunāšanās un atvadīšanās, Edīte pati vienmēr kopta un patīkama komunikācijā. Katru svētku ietvaros tiek organizēts konkurss internetā par un ap šiem svētkiem, kur labākie dalībnieki tiek godalgoti. Pieaugušie katru mēnesi tiek iesaistīti interneta konkursos ar iespēju laimēt vecināšanas balvas. Tas mudina bibliotēkas mājaslapu atvērt ik dienu, jo nevar taču palaist garām interesantu iespēju…

Vēlos īpaši izcelt Edītes ieinteresētību darbā, kad privātā sarakstē tiek informēts, kas jauns ir grāmatu pasaulē tieši tajā jomā, kas man patīk. Tiek ieteikts un rekomendēts, un grāmatu rezervēšana notiek jau ar Edītes palīdzību. Ir ļoti īpaša attieksme, ka tu neesi aizmirsts un tas liek sasparoties un izlasīt ātrāk jau mājās esošo grāmatu, jo ir taču jau rezervēta jauna.

Kad pandēmija to ļauj, tad mani bērni (deviņgadīgs puika un sešgadīga meita) ļoti labprāt dodas uz bibliotēku. Edīte vienmēr parunāsies, ieteiks interesantas grāmatas, būs iespēja izspēlēties bibliotēkas rotaļu stūrītī, ir konkursi uz vietas. Mūsu ģimenei ļoti patīk lasīt, bez tā nav iedomājama neviena gulētiešana. Lai veicinātu bērnu lasītprasmi, vakaru pasaku priekšā lasa bērni un vecāki cenšas neiemigt. Pēc tam pārrunājam lasīto un apskatam zīmējumus.”

Edīte Krasnopa Vārmes bibliotēkā strādā kopā 2019. gada septembra, bet šajā īsajā laikā ieviesusi vairākus jauninājumus bibliotēkas darbībā, kas kļuvusi par visu paaudžu pagastu iedzīvotāju iemīļotu izglītības, informācijas ieguves un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar “Gada bibliotekāru 2021” – Edīti Krasnopu!

 

Veicināšanas raksts – Ilgai Kaupužai

2021. gadā Ludzas novada bibliotēka turpināja realizēt divus starptautiskos projektus Interreg programmās, kuros bija paredzētas dažādas aktivitātes ģimenēm ar bērniem. Visu pasākumu organizatore un vadītāja bija Ilga Kaupuža, kura to sagatavošanā un organizēšanā ielika visu savu sirdi. Pasākumos veiksmīgi tika iesaistīti dažādu profesiju pārstāvji (mediķis, muzikālo instrumentu pārzinis u. c.), daži pasākumi notika vēlā vakarā vai pat nakts laikā. Katrā no tiem obligāti tika stāstīts par grāmatām par konkrēto tematu, rīkotas radošās darbnīcas, organizētas spēles. Pasākumu tematu diapazons bija ļoti plašs. Piemēram: “Mazliet mīlestības”, “Ledus sirds”, “Manas ģimenes portrets”, “Putnu māja”, “Muzikālā māja”, “Namiņš uz plosta”, “Veselīgs dzīvesveids mūsdienās”, “Mūzikas skaņas”, “Burtiņu māja”, “Konfekšu nams”. Vēla pavasara, vasaras un agra rudens laikā, kā arī dažas ziemā organizētās aktivitātes notika ārā. Pavisam kopā 2021. gadā divu projektu realizācijas ietvaros Ilga organizējusi 34 pasākumus.

Ilga ir Voldemāra Caunes balvas laureāte – 2021. gadā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas organizētajā seminārā viņa stāstīja par savu pieredzi pasākumu organizēšanā.

Lasītāju atsauksmes:

“Uzskatu, ka Ludzas bērnu bibliotēkas darbiniece Ilga Kaupuža ir pelnījusi gada cilvēka titulu. Es domāju, ka man pievienosies ap simtiem bērnu un vecāku. Ar visu savu sirdsdegsmi un neizbeidzamo entuziasmu viņai izdevās organizēt vairākus sistemātiskus pasākumus bērniem un vecākiem bibliotēkā.”

“Mūsu Ludzas bibliotēkas bibliotekāre Ilga ir vienkāršs un reizē unikāls cilvēks, kas ar savu smaidu un vienmēr pozitīvo garastāvokli uzmundrinās ikvienu. Brīžiem rodas sajūta, ka viņas sirds ir tik plaša, ka mīlestības pietiek gan lieliem, gan maziem lasītājiem. Viņa vienmēr laipni sagaida un pavada uz nepieciešamo grāmatu nodaļu gan bērnus, gan vecākus. Ilga ātri spēj orientēties dažādos literatūras virzienos un atbildēt uz visāķīgākajiem jautājumiem, arī tādiem, kas varbūt nav saistīti ar bibliotēkas darbu. Viņa ir komunikabla, atsaucīga un pretimnākoša.”

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle Gunta Grundmane
LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*