Latvijas Bibliotēku festivāls 2017

Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem

2017. gada 24. un 25. aprīlī

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Mūkusalas ielā 3, Rīgā

24. aprīlī, kad notiks Latvijas bibliotekāru 12. kongress, tiks ievēlēta jaunā Latvijas Bibliotekāru biedrības valde astoņu locekļu sastāvā.

  • Uz trim vietām kandidē seši Rīgas un Pierīgas reģiona pārstāvji
  • Uz divām vietām kandidē četri Vidzemes reģiona pārstāvji
  • Uz vienu vietu kandidē divi Latgales reģiona pārstāvji
  • Uz vienu vietu kandidē divi Zemgales reģiona pārstāvji
  • Uz vienu vietu kandidē divi Kurzemes reģiona pārstāvji

LBB valdes vēlēšanu nolikums 2017
LBB valdes vēlēšanu pilnvara

Rīgas un Pierīgas reģions

Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Profesionālā pieredze

Bibliotēku jomā strādāju kopš 1999. gada. Darba gaitas sāku kā bibliotekāre Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB). Esmu strādājusi vairākās LNB nodaļās un veikusi dažādus pienākumus: krājuma kataloģizācija, dekataloģizācija, rekatolaģizācija Fondu attīstības, dokumentu starptautiskās apmaiņas un kataloģizācijas nodaļā, lasītāju apkalpošana un darbs ar krājumu Sociālo un humanitāro zinātņu literatūras nodaļā, elektroniskā uzziņu izdevuma “Kalendārs bibliotēkām” veidošana, redakcionālais darbs žurnālā “Bibliotēku Pasaule”, bibliotēku nozares aktualitāšu, norišu, pētījumu, inovāciju un attīstības tendenču apraksti Latvijas Bibliotēku portālā un citos informācijas resursos, dalība Bibliotēku konsultatīvā centra veidoto konsultatīvo un informatīvo materiālu un publikāciju izstrādē, priekšlasījumi par dažādām tēmām nozares profesionāļu semināros, sanāksmēs un konferencēs. Divus gadus biju Rīgas 1. medicīnas koledžas bibliotēkas vadītāja. Kopš 2015. gada oktobra – LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja. Aktuālo pienākumu, uzdevumu un interešu lokā – bibliotēku nozares attīstības veicināšana, konsultatīvā atbalsta un profesionālās informācijas aprites nodrošināšana, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana, labākās pieredzes popularizēšana.

Izglītība un profesionālā pilnveide

Bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē (Latvijas Universitāte, 2002) un profesionālais maģistra grāds informācijā un bibliotēkzinībās (Latvijas Universitāte, 2008). Papildus esmu ieguvusi profesionālo augstāko specialitāti “Literārais redaktors” (Latvijas Universitāte, 2010). Regulāri apmeklēju nozares pasākumus un profesionālās pilnveides kursus, sekoju līdzi nozares aktualitātēm iespiestajos un tīmekļa resursos.

Motivācija

Esmu bibliotēku nozares entuziaste, un mana pārliecība ir, ka, uzdrošinoties un aktīvi rīkojoties, ir iespējams ietekmēt lietas, kas pirmajā mirklī šķiet neietekmējamas. Manā interešu lokā ir ne tikai literatūra, kultūra un vēsture to klasiskajā veidolā, bet arī modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, dažāda veida jaunas metodes un inovācijas.

Evija Vjatere, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Profesionālā pieredze

Bibliotēku nozarē strādāju ilgāk par 20 gadiem. Darba pieredzi esmu ieguvusi pakāpeniski, strādājot par bibliotekāri Rīgas Centrālajā bibliotēkā, vēlāk vadot Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas augstskolas bibliotēku, bet kopš 2003. gada strādāju bibliotēku nozares pārvaldības un konsultatīvajās struktūrvienībās – LR Kultūras ministrijā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Profesionālā pieredze uzkrāta, gan darbojoties kā sekretārei sabiedriski konsultatīvajā institūcijā Latvijas Bibliotēku padome, gan arī profesionālajās nevalstiskajās organizācijās – Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas valdē, Latvijas Skolu bibliotēku biedrībā un Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienībā. Pārzinu bibliotēku sistēmu, nozares normatīvo dokumentu bāzi un politikas plānošanas dokumentus. Ir pieredze profesionālo pilnveides pasākumu un norišu organizēšanā, esmu līdzdarbojusies arī dažādu nozares projektu īstenošanā.

Darbojos Latvijas Bibliotekāru biedrībā kā pašreizējās valdes locekle.

Izglītība un profesionālā pilnveide

Esmu ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu bibliotēkzinātnē un informācijā. Regulāri apmeklēju nozares profesionālās pilnveides kursus un pasākumus, sekoju līdzi nozares aktualitātēm, lasu nozares profesionālo literatūru.

Motivācija

Ievēlēšanas gadījumā vēlos pielietot savas zināšanas un profesionālo pieredzi, lai veicinātu bibliotēku nozarē strādājošo pašapziņu un ciešāku profesionālo sadarbību, informācijas apmaiņu un līdzdarbošanos bibliotēku sistēmas efektīvā funkcionēšanā. Esmu gatava organizēt profesionālās pilnveides pasākumus, ar mērķi nodrošināt bibliotēku darbiniekus ar nepieciešamo aktuālāko informāciju kvalitatīvu pakalpojumu izstrādei un nodrošināšanai.

Dace Ūdre, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Profesionālā pieredze

Esmu Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes locekle un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājuma veidošanas nodaļas nacionālo digitāli radīto informācijas resursu komplektēšanas eksperte.

Strādāju bibliotekārajā nozarē kopš 2005. gada. Trīs gadi aizvadīti Latvijas Universitātes Bibliotēkā bibliotekāres amatā, veicot lietotāju apkalpošanu abonementā un lasītavā. Kopš 2008. gada savas darba gaitas turpinu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – esmu strādājusi gan Kataloģizācijas nodaļā kā digitālās bibliotēkas galvenā metadatu redaktore, gan Digitālās bibliotēkas nodaļā kā projektu vadītājas asistente, gan Krājuma veidošanas nodaļā kā galvenā bibliotekāre (rasmošanas speciāliste). Esmu guvusi brīvprātīgā darba pieredzi Latviešu dokumentācijas centrā Lielbritānijā, veicot bibliotēkas krājuma inventarizēšanu un arhīva materiālu kārtošanu, klasificēšanu un sistematizēšanu.

Esmu iespēju meklētāja un ideju īstenotāja. Laikam tieši tāpēc iepriekšējā biedrības valde Silvijas Tretjakovas vadībā, novērtējot manu ieinteresētību, iniciatīvu un darba spējas, ir uzticējusi man veikt vairākus svarīgus uzdevumus. Piemēram, iesaistījos starptautiska sadarbības projekta izstrādē, kā rezultātā guvām Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts pārvalde” grantu un kopā ar Lietuvas kolēģiem devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedriju, rodot iespēju apmeklēt arī IFLA ģenerālkonferenci Gēteborgā (2010). Gūtās zināšanas projekta izstrādē, esmu izmantojusi jauno speciālistu projektu īstenošanā. Esmu popularizējusi biedrību un Latvijas jauno speciālistu kustību IFLA ģenerālkonferencē Helsinkos (2012) un citos starptautiska un vietēja mēroga pasākumos. Izveidojot biedrības Facebook profilu, esmu tuvinājusi biedrību atvērtākai komunikācijai ne tikai ar biedrības biedriem, bet arī ar citiem nozares speciālistiem.

Kā aizraujošāko profesionālo pieredzi varu minēt Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas izveidi un tās vadīšanu piecu gadu garumā.

Izglītība un profesionālā pilnveide

Esmu sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā (Latvijas Universitāte, 2010). Papildus pie profesora Džona Lubāna esmu apguvusi tālākizglītības programmu “Demokrātija darba vietā – pašpārvaldošas komandas un pašvadīšana”.

Motivācija

Pašlaik esmu uzņēmusies biedrības tīmekļa vietnes un Facebook profila administrēšanu. Ievēlēšanas gadījumā es turpinātu stiprināt biedrības kapacitāti un veicinātu jaunu biedru piesaisti.

Kristīne Vilsone, Salaspils novada bibliotēka

Profesionālā pieredze

Bibliotēku jomā strādāju kopš 2002. gada. Darba gaitas sāku kā bibliotekāre lasītavā Alojas pilsētas bibliotēkā. Veicu dažādus pienākumus: informācijas plūsmas apkopošanu un izgūšanu, Novadpētniecības materiālu apkopošanu un sistematizēšanu, lasītāju apkalpošanu, pasākumu organizēšanu lokālā un globālā mērogā sadarbojoties ar citām novada institūcijām, priekšlasījuma lasīšanu Madonas novadpētniecības konferencē par Latvijas bibliotēku pamatlicēja Teodora Līventāla dzīves un darba gaitām. Kopš 2014. gada maija – Salaspils novada bibliotēkas Saulkalnes filiālbibliotēkas vadītāja un no 2017. gada aprīļa – Salaspils novada bibliotēkas Abonementa nodaļas vadītāja.

Izglītība un profesionālā pilnveide

Bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā (Latvijas Universitāte, 2010), pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmā “Bibliotēku informācijas speciālists” (Latvijas kultūras koledža, 2006). Regulāri apmeklēju profesionālās pilnveides kursus, sekoju līdzi nozares aktualitātēm.

Motivācija

Bibliotēkas nozarē esmu nokļuvusi nejauši, bet līdz ar profesionālā virziena maiņu esmu kļuvusi par nozares entuziasti.

Elīna Sniedze, Latvijas Universitātes Bibliotēka

Profesionālā pieredze

Esmu LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja un starptautiskā simpozija BOBCATSSS 2018 sponsoru un finanšu grupas vadītāja. Strādāju LU Bibliotēkā par bibliotekāri.

Darba pieredze gūta praksē RCB, divi darba gadi pavadīti LNB Grāmatu un periodikas krātuvēs, kā arī lasītāju apkalpošanā. Pusgadu strādāju Jūrmalas Alternatīvās skolas bibliotēkā, pašlaik jau vairāk kā gadu strādāju LU Bibliotēkā lasītāju apkalpošanā, papildus gūta pieredze žurnāla “LU Bibliotēkas jaunumi” maketēšanā, tradicionālo, stenda un virtuālo izstāžu veidošanā.

Plašu pieredzi man devusi aktīva darbība LBB Jauno speciālistu sekcijas – projektu vadība, komandas darbs, konferenču un semināru organizēšana, iekšējais un ārējais Jauno speciālistu sekcijas tēls un komunikācija ar Latvijas, Baltijas un visas pasaules bibliotekāriem. Pašlaik vadu starptautisku projektu “Librarians Around the World”.

Esmu uzsākusi veidot LBB grafisko dizainu gan bibliotekari.lv tīmekļa vietnei, gan Facebook lapai, lai uzturētu biedrības tēlu modernu, un labprāt turpinātu to darīt.

Izglītība un profesionālā pilnveide

Vidusskolas laiks man pagāja tūrisma menedžmenta noskaņās, bet 2013. gadā iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēku un informācijas zinātnē (LU SZF IBSN), esmu pusgadu pavadījusi ERASMUS studijās Burosas Universitātē Zviedrijā, pašlaik turpinu maģistra studijas bibliotēku un informācijas zinātnē. Regulāri apmeklēju dažāda mēroga konferences, seminārus un kursus. Kā centīgs LU SZF students esmu apmeklējusi trīs BOBCATSSS (2013, 2015, 2016) simpozijus, kā arī izstrādājusi vairākas publikācijas.

Motivācija

Esmu enerģiska, bieži ģenerēju dažādas jaunas un reizēm trakas idejas, nepatīk slinkot un apstāties pie sasniegtā. Domāju, ka arī Latvijas bibliotēkām nepieciešams sapurināties un celt profesijas un nozares prestižu. Gribu pierādīt, ka šī profesija nav izmirstoša, bet tieši pretēji – sniedz iespēju valdīt pār zināšanām un tās efektīvi pielietot!

Dace Smukša, Ropažu novada bibliotēka

Profesionālā pieredze

Bibliotēku jomā strādāju kopš 2005. gada, kad tiku pieņemta darbā par Ropažu novada Informācijas centra vadītāju, tas tika izveidots apvienojot Ropažu pagasta bibliotēku ar Ropažu vidusskolas bibliotēku. 2015. gadā pēc bibliotēku reformas novadā tika izveidota Ropažu novada bibliotēka, kura ir galvenā bibliotēka novadā, tās struktūrā ir Zaķumuižas filiālbibliotēka un četri ārējās apkalpošanas punkti – Silakrogā, Tumšupē, Kākciemā un Muceniekos, esmu šīs bibliotēkas vadītāja. Mani tiešie darba pienākumi ir novada bibliotēku darba organizēšana un vadīšana, bibliotēku interešu pārstāvniecība pašvaldībā. Mana aktuālā interese un aizraušanās ir bibliotēku nozares attīstības veicināšana, mainot sabiedrībā esošos stereotipus, ceļot bibliotēkas darba un darbinieku prestižu.

Izglītība un profesionālā pilnveide

Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā (Latvijas Universitāte, 2015). Papildus regulāri tiek apmeklēti profesionālās pilnveides kursi un semināri, sekojot līdzi nozares aktualitātēm, kā arī tiek apgūtas jaunas prasmes un iemaņas, kas var pilnveidot un uzlabot darba procesu.

Motivācija

Man ļoti patīk mans darbs, jūtu gandarījumu un aizrautību, ka strādāju bibliotēku nozarē. Esmu pārliecināta, ka pakāpeniski un pārliecinoši ejot uz priekšu ir iespējams sasniegt visu. Lai mainītu un uzlabotu esošo situāciju ir jāspēj tikai mazliet uzdrošināties un pārliecinoši darboties.

Vidzemes reģions

Anita Strokša, Staiceles pilsētas bibliotēka

Darba pieredze

Kopš 1985. gada strādāju par Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāju.

Izglītība

1990. gadā beidzu Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas nodaļas neklātienes studijas. Savukārt 2008. gadā, absolvējot Daugavpils Universitātes izglītības un vadības fakultātes programmu “Sabiedrības un iestāžu vadība”, ieguvu profesionālā maģistra grādu sabiedrības pārvaldē ar kvalifikāciju iestāžu vadītājs.

Motivācija

Bibliotēka ir manas otrās mājas. Uz darbu eju ar prieku. Man bibliotēka ir vieta, kur var brīvi, radoši un ar jaunām iniciatīvām parādīt, kā Staicelē ienāk māksla, literatūra, informācija. Bibliotēkas visu laiku ir pārmaiņu procesā, tāpēc ļoti svarīgi rast iespējas visiem kopīgi tās veiksmīgi īstenot. Īstenotās pārmaiņas ne tikai ceļ mūsu bibliotēku prestižu, bet arī parāda mūsu darba vērtību sabiedrībā, kas it īpaši svarīgi laukos.

Antra Vasiļevska, Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Profesionālā pieredze

Esmu Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre.

Bibliotēku nozarē strādāju kopš 2006. gada. Bet kopš 2012. gada februāra esmu LBB Jauno speciālistu sekcijas biedrs.

Izglītība un profesionālā pilnveide

2005. gadā pabeigtas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes Sociālās pedagoģijas profesionālās studijas – Sociālais pedagogs. Kvalifikācija – profesionālais maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija. 2012. gadā iegūts IREX Ukrain International Young Librarians Academy sertifikāts par izciliem sasniegumiem un ieguldījumiem mācību laikā.

Motivācija

Jau vienpadsmit gadus darbojos bibliotēku nozarē un ar vien vairāk man patīk darbs, ko daru. Patīk izaicinājumi, inovācijas un uzdrīkstēšanās mainīt iesīkstējušas lietas. Uzskatu, ka bibliotekāriem regulāri ir jāpilnveidojas – jāapgūst jaunas zināšanas, iemaņas, pieredzes, kā arī  jādalās ar savu pieredzi un vīzijām.

LBB iestājos, jo vēlējos paplašināt redzes loku – gūt jaunas zināšanas, gūt un dalīties ar pieredzi. Vēlējos ieviest savā darbā inovācijas, lauzt bibliotekāra stereotipu un popularizēt profesiju. Pa šiem gadiem esmu guvusi visu iepriekš minēto un pat vēl vairāk – jaunus draugus, paziņas un iepazinusi kolēģu. Interešu un redzes loks paplašinās, nemainīgi atstājot pamatvērtības – mīlestību pret bērniem, dabu, literatūru un akadēmisko mūziku.

Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēka

Profesionālā pieredze

Esmu Madonas novada bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā. 15 gadu laikā, strādājot Madonas novada bibliotēkā, uzkrāta zināma pieredze un zināšanas bibliotēku darbībā arvien mainīgajā laikā.

Izglītība

Iegūts Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā (2002).

Motivācija
Ļoti nozīmīgs darba virziens ir novadu bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumu regulāra organizēšana, kas, manuprāt, veiksmīgi tiek realizēta. Ikvienas jaunas zināšanas paver plašākas iespējas strādāt radošāk, realizēt jaunas idejas, būt mūsdienīgiem, atvērtiem jauniem izaicinājumiem – moto sev un aicinājums kolēģiem.

Krista Annija Lauberga, Cēsu Centrālā bibliotēka

Profesionālā pieredze

Strādāju Cēsu Centrālajā bibliotēkā par projektu speciālisti kopš 2015. gada septembra. Mani aizrauj doma par netradicionālām aktivitātēm, kuras varētu īstenot bibliotēkā. Šī iemesla dēļ esmu uzņēmusies iniciatīvu tādu aktivitāšu realizācijā kā “Aklais randiņš ar grāmatu”, “Dzejas slams”, fotokonkurss “Aiz grāmatas vāka”, fotokonkurss “Tikumu medības”. Un man ir padomā vēl šis tas!

Vēl bez regulāro kultūras projektu izstrādes dažādiem fondiem iesaistos arī citos bibliotēkas ikdienas darbos – veicu lasītāju apkalpošanu, piedalos pasākumu organizēšanā, ja nepieciešams, izpalīdzu Bērnu apkalpošanas nodaļā, piemēram, kā Pepija Garzeķe vai Sivēns, regulāri dodos uz dažādiem profesionālās pilnveides pasākumiem. Savu zināšanu robežās ar bibliotēkas apmeklētājiem risinu dažādus IT jautājumus, aizraujos ar pasākumu afišu un informatīvu tekstu izveidi, to publicēšanu bibliotēkas sociālajos portālos.

Esmu aktīvs LBB Jauno speciālistu sekcijas biedrs. Šeit iepazinos ar bibliotēku nozares entuziastiem un praktiķiem, kuri motivēja mani doties uz starptautisko simpoziju BOBCATSSS 2017 Somijā, Tamperē.

Izglītība

Iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kultūras menedžmentā ar specializāciju mūzikas menedžmentā (LKA Latvijas Kultūras koledža, 2015).

Motivācija

Mans darbs mani iedvesmo. Ideju ģenerēšana, to realizācija, kvalitāte, augsta atbildības izjūta un neliela deva humora ir atslēgas vārdi, kas raksturo manu darba ikdienu. Lai arī ikdiena ir izaicinājumu pilna, es paļaujos uz savas dzīves ritmu. Katram savs taktsmērs!

Latgales reģions

Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenā bibliotēka

Profesionālā pieredze

Esmu Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja. Pēdējos 10 gadus mana darba pieredze ir saistīta ar darbu Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Šo gadu laikā esmu iemācījusies strādāt komandā, apguvusi iemaņas, kas nepieciešamas organizatoriskajā darbā ar bibliotēkas lietotājiem un personālu un pārliecinājusies par savām spējām iekļauties profesionālā vidē. Manos pašreizējos darba pienākumos ietilpst arī darbs ar lietvedības dokumentiem, pasākumu organizēšana un komunikācija ar dažādām iestādēm. Šajā pieredzē gūtais man noderēs arī līdzdarbojoties LBB valdē.

Izglītība

2011. gadā iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā, bet maģistra grāds iegūts 2013. gadā.

Motivācija

Esmu pozitīva, komunikabla un atsaucīga personība. Spēju ātri pielāgoties jaunām situācijām, kā arī esmu gatava apgūt jaunas iemaņas, zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi pildītu savus pienākumus. Latviešu valoda ir dzimtā. Sarunvalodas līmenī labi pārvaldu krievu, angļu un franču valodu.

Augsti novērtēju man izrādīto kolēģu uzticību, kuri ieteica manu kandidatūru LBB valdes vēlēšanām. Darbs LBB valdē man šķiet ar lielām personīgās un profesionālās izaugsmes iespējām, dinamisku darba ritmu, kā arī manu tiešo prasmju un zināšanu pielietošanas iespējām.

Ērika Grigorjeva, Rēzeknes novada Maltas pagasta bibliotēka

Profesionālā pieredze

Bibliotēku nozarē darbojos salīdzinoši nesen – kopš 2014. gada vadu Maltas pagasta bibliotēku. Pirms tam strādāju vairumtirdzniecības uzņēmumā “Mājas stils”, kur manos darba pienākumos ietilpa gan aktīvā pārdošana, gan dažādu prezentācijas materiālu sagatavošana, gan sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju tulkošana. Savukārt, strādājot radošajā tipogrāfijā “Digitālā pele”, galvenie darba pienākumi bija klientu pasūtījumu pieņemšana un realizēšana, sākot ar labākā risinājuma ieteikšanu līdz gatava darba nodošanai klientam.

Par savas līdzšinējās darba pieredzes lielākajām priekšrocībām uzskatu tiešas saskarsmes māku ar dažāda tipa un rakstura cilvēkiem, attīstītas komunikācijas iemaņas, prasmi organizēt savu darbu un noteikt prioritātes, kā arī spēju darboties gan komandā, gan individuāli.

Izglītība un profesionālā pilnveide

Esmu beigusi Sociālo tehnoloģiju augstskolu, kur padziļināti studēju vācu valodu; iegūts profesionālais bakalaura grāds tulkošanā. Sākot darbu bibliotēku nozarē, izieti kursi “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Regulāri apmeklēju nozares pasākumus un profesionālās pilnveides kursus.

Motivācija

Esmu “cilvēks universālais”, kas spēj ātri pielāgoties situācijai, apgūt jauno un vēl nezināmo. Vienmēr esmu gatava jauniem izaicinājumiem. Iedvesmu smeļos Raiņa atziņā: “Kad jel kur nesasniedz mazu mērķi, tad vajag ņemt lielu mērķi un to sasniegt.”

Zemgales reģions

Madara Maslova-Konrāde, Bauskas Centrālā bibliotēka

Profesionālā pieredze

Esmu Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre. Pirmā darba pieredze gūta sākot ar 2011. gadu, kad pēctecīgi sekoja vairāki brīvprātīgā darba pienākumi izklaides, kultūras un izglītības organizācijās. 2014. gada jūnijā sākts darbs Bauskas Centrālajā bibliotēkā. Manos darba pienākumos ietilpst informācijas atjaunošana un pārvalde mājas lapā un sociālajos tīklos, radošā atbalsta sniegšana pasākumu organizēšanā, literāro stundu vadīšana skolēniem, atsevišķu publicitātes materiālu veidošana, darbs ar jauniešiem, uzstāšanās tematiskos pasākumos, kā arī lasītāju apkalpošana. Kopš darba uzsākšanas bibliotēkā, esmu apmeklējusi Latvijas bibliotēku konferences, novada un reģionālos seminārus, kā arī profesionālās pilnveides kursus, piemēram, “Sociālie mediji bibliotēkas tēla veidošanai” (2017) un “Digitālo krājumu pārvaldība un digitalizācijas projekti” (2016).

Izglītība

2010. gadā uzsāktas bakalaura studijas Latvijas Kultūras akadēmijā, apakšprogrammā Kultūras socioloģija un menedžments, kas absolvēta 2014. gadā, iegūstot Humanitāro zinātņu bakalaura grādu “Mākslās”. Pēctecīgi sekoja studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes apakšprogrammā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, kas ar atzinības rakstu absolvēta 2016. gadā, iegūstot Sociālo zinātņu maģistra grādu “Socioloģijā” un aizstāvot maģistra darbu “Lauku bibliotēkas kā tīklošanās fenomens kopienā”.

Motivācija

Pirmo gadu darboties LBB Zemgales nodaļā un kandidēt LBB valdes vēlēšanās ir izaicinājums, kurš pieņemts ar bijību un vienlaikus ar lielu atbildības sajūtu pret savu bibliotēku, Bauskas Centrālo bibliotēku, un Zemgales bibliotēku kolēģiem.

Vēlos izvirzīt sevi LBB valdes locekļa amatam, jo tā būtu iespēja strādāt kompetentu un bibliotēku nozarē pieredzējušu cilvēku kolektīvā. Mēģinājums rast bibliotēku darba pilnveidei labākus risinājumus būtu aizraujošs saskarsmes punkts ar cita veida bibliotekāro darbu. Esmu pārliecināta, ka kandidēšana ir viens no pareizajiem virzieniem ceļā uz labākas izpratnes veidošanu un bibliotēku nozares apgūšanu praksē.

Lana Augule, Dobeles novada Centrālā bibliotēka

Profesionālā pieredze

Esmu  Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore.

Labu pedagoģisko pieredzi guvu Šķibes pamatskolā, kurā strādāju no 2001. līdz 2004. gadam. Interesants un radošs darba posms bija Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, kur mācīju pieaugušajiem angļu valodu, šeit tika satikti un iepazīti daudzi cilvēki, ar dažādiem raksturiem un īpatnībām, kas lika vairāk iedziļināties psiholoģijas virzienos un mācīties dažāda veida komunikāciju. Nenoliedzami visvērtīgākais gads bija Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā pārvaldes vecākajai referentei, darbs ar skolas akreditācijām un akreditācijas ekspertu kursu organizēšana deva nozīmīgu ieguldījumu manā darba pieredzē. 2014. gada oktobrī sākās jauns darba posms – Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore –, kas ir licis ļoti daudz mācīties, apgūt iepriekš nezināmas lietas, devis iespēju satikt ļoti daudz interesantu cilvēku un saprast, ka jebkurā vecumā nevajag baidīties doties nezināmajā, jo tikai ticot sev, savai komandai un darba spējām var paveikt ļoti daudz. Šajā laikā ir uzlaboti bibliotēkas darba rādītāji, vizuālais un publiskais tēls, izieta akreditācija  ar ļoti labu vērtējumu, kā arī nepārtraukti tiek domāts un plānots par bibliotēkas turpmāko izaugsmi.

Izglītība

2002. gadā absolvēju Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolu, iegūstot angļu valodas skolotājas diplomu ar specializāciju “Izglītības darba vadītājs”.

Motivācija

Vienmēr esmu bijusi atvērta jaunām zināšanām, idejām un iespējām, sev uzticētos pienākumus pildu ar lielu atdevi un augstu atbildības sajūtu, pateicoties labajām komunikācijas spējām, viegli spēju pamatot savu viedokli un idejas.

Izvirzot sevi LBB valdes locekļa amatam, saskatu iespējas dalīties ar savām zināšanām, idejām un pieredzi, strādāt un pilnveidot sevi profesionālu un bibliotēku nozarē pieredzējušu un zinošu cilvēku komandā, kā arī nodot iegūto informāciju un praksi tālāk saviem kolēģiem Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā un Zemgales bibliotēkās.

Augsti novērtēšu manas kandidatūras izvērtēšanu.

Kurzemes reģions

Iveta Skapste, Ventspils bibliotēkas Gāliņciema bibliotēka

Informācija dzēsta saskaņā ar datu subjekta 10.04.2019. lūgumu.

Daina Girvaite, Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēka

Profesionālā pieredze

Kopš 2011. gada esmu Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja. Bibliotēkas galvenie stratēģiskie virzieni – darbs ar jauno paaudzi, lasīšanas veicināšana, mūžizglītība, kultūrvēsturiskā mantojuma (novadpētniecības) popularizēšana. Pelču pagasta bibliotēkā pēdējos gados piedāvātās mūžizglītības aktivitātes: svešvalodu nodarbības, multikulturālās komunikācijas nodarbības – pasākumu cikls “Iepazīsti Eiropas kultūru un literatūru”, e-prasmju nodarbības divas reizes nedēļā, literāri izglītojoši pasākumi. 2016.-2017. gadā Pelču bibliotēkā īsteno Erasmus+ Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Pazaudēts un atrasts Pelču pilī”, kura ietvaros bibliotēkā darbojas brīvprātīgie no Eiropas.

Esmu vadījusi nodarbības un seminārus bibliotekāriem – Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotekāriem, Latvijas bibliotekāru konferencēs 2014. un 2015. gadā, semināru Ventspils novada bibliotekāriem 2015. gadā, uzstājusies konferencēs Lietuvā (Viļņā un Tauragē, 2015. gadā), Vidzemes novadu bibliotekāru konferencē Cēsīs un vadījusi interaktīvo sesiju starptautiskajā bibliotekāru konferencē Next Library 2015 Orhūsā (Dānija).

Izglītība un profesionālā pilnveide

Esmu ieguvusi Liepājas Universitātes bakalaura grādu tūrisma vadībā un apguvusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pedagoģijas kursus, kas ļauj veikt pedagoģisko darbību.

Lai gūtu zināšanas mūžizglītības pasākumu veidošanā, esmu piedalījusies vairākos Erasmus+ finansētajos kursos pieaugušo izglītotājiem Čehijā un Spānijā.

Motivācija

Šis ir pārmaiņu laiks Latvijas bibliotēkām – ir pilnīgi skaidrs, ka bibliotēkas vairs nevar darboties tikai ar tradicionālajām metodēm, taču nav arī īstas skaidrības, kas un kā nākotnē piedāvājams publiskā bibliotēkā. Strādājot mazā pagasta bibliotēkā, cenšos īstenot savu sapni par bibliotēku kā mazu kultūras un izglītības centru vietējai sabiedrībai, vietu, kur garīgi bagātināties. Gandarījumu man sniedz cilvēku atsaucība un prieks viņu acīs. Labprāt dalīšos pozitīvajā pieredzē un idejās ar kolēģiem, kā arī ceru gūt jaunas zināšanas no viņiem. Ticu, ka kopā mēs varam radīt to ideālo vai gandrīz ideālo mūsdienīgas bibliotēkas modeli!