Latvijas pārstāvniecība Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja darbā un paveiktais

2024. gadā noslēgsies pirmais trīsgadu termiņš Latvijas pārstāvniecībai Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (EBLIDA) izpildkomitejā. Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) kā pilntiesīgs EBLIDA biedrs šim darbam deleģējusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Attīstības departamenta direktori Katrīnu Kukaini.

EBLIDA ir neatkarīga Eiropas bibliotēku, informācijas, dokumentācijas un arhīvu asociāciju un institūciju organizācija, kas apvieno 126 biedrus no 32 Eiropas valstīm, kopā ap 65 000 bibliotēku. Tā ir nozīmīga starptautiska organizācija bibliotēku interešu aizstāvībā Eiropā, kā arī tā sadarbojas ar citām bibliotēku un informācijas un dokumentācijas centru pārstāvošām organizācijām kā NAPLE – Eiropas Publisko bibliotēku nacionālo institūciju apvienību, PublicLibraries2030 (PL2030) un Starptautiskās bibliotēku asociācijas un institūcijas federācijas (IFLA) Eiropas nodaļu. EBLIDA darbība balstās stratēģiskā plānā 2022–2025, sevi pozicionējot kā Eiropas bibliotēku komunikācijas, sadarbības un tīklošanās platformu un balstoties trīs pīlāros: 1. EBLIDA ieguldījums ilgstspējīgā sabiedrībā; 2. EBLIDA ieguldījums demokrātiskā sabiedrībā; 3. EBLIDA ieguldījums vienlīdzīgā sabiedrībā.

Šo trīs gadu laikā Latvijas pārstāvji ir aktīvi piedalījušies EBLIDA darbā, strādājot arī tās ekspertu grupās:

EGIL – Informācijas normatīvā ietvara ekspertu grupā, kur Latviju pārstāv LNB Digitālās attīstības departamenta eksperts autortiesību jautājumos Jurģis Īvāns;

ELSIA – ekspertu grupā ilgtspējīgas attīstības ieviešanai un novērtēšanai Eiropas bibliotēkās, Latviju pārstāv LNB Bibliotēku attīstības centra eksperte un LBB biedre Kristīne Deksne;

LIBLEG – Eiropas bibliotēku likumdošanas un politikas ekspertu grupā, kurā no Latvijas darbojas LNB direktors Andris Vilks un Katrīna Kukaine.

Ekspertu grupas šajā periodā ir paveikušas arī nozīmīgu paliekošu darbu, izstrādājot dažādus dokumentus. EBLIDA ielika pamatu “ilgtspējīgām autortiesībām” publiskajās bibliotēkās, publicējot “Pirmo Eiropas pārskatu par e-patapinājumu publiskajās bibliotēkās”. Pārskats balstīts aptaujā un deviņu dalībvalstu situācijas analīzē e-patapinājuma jomā.

2022. gada sākumā tika publiskots arī EBLIDA ELSIA grupas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopīgi sagatavotais “Otrais Eiropas ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām”, kura rezultātus un atziņas Latvijas pārstāvji prezentējuši vairākos nacionāla un starptautiska līmeņa nozares pasākumos (piemēram, Latvijas Bibliotekāru biedrības organizētajā Bibliotēku Festivālā, Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” tīmekļseminārā “Ilgtspējība publiskajās bibliotēkās – labāks finansējums lieliskai labai vietai”, ko rīkoja Berlīnes pilsēta sadarbībā ar EBLIDA un citiem partneriem, un EBLIDA ikgadējā konferencē Atēnās 2022. gadā u. c.).

Otrs nozīmīgs darbs, kurā pienesumu deva arī Latvijas pārstāvji no LIBLEG ekspertu grupas –  Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikumam CM/Rec(2023)3 dalībvalstīm par bibliotēku likumdošanu un politiku Eiropā, kas tika pieņemtas Eiropas Padomē 2023. gada 23. aprīlī, bet 2023. gada 13. decembrī publiskots arī tā tulkojums latviešu valodā, ko sagatavojusi LNB. Līdz ar rekomendācijā pieņemtās vadlīnijas sniedz politikas plānotājiem, vadošajiem nozares ekspertiem un normatīvā regulējuma izstrādātājiem tās pamattēzes, ko iekļaut likumdošanā, lai nodrošinātu nacionālā līmenī mūsdienīgu un dzīvotspējīgu bibliotēku tīklu. Pirmkārt, garantēt bibliotēku darbībā vārda brīvību, brīvu piekļuvi informācijai un iespējas demokrātiskai līdzdalībai. Otrkārt, rekomendācijas aicina skatīties uz bibliotēkām Eiropas ilgtspējīgas attīstības programmas robežās gan piesaistot resursus, gan darbojoties Eiropas vērtību aizsardzībā. Treškārt, globālie un vietējie apdraudējumi ir jāņem vērā, izvērtējot riskus bibliotēku darbībā un cenšoties preventīvi mazināt risku ietekmi. Ceturtkārt, šobrīd visas nozares skarošā digitālās transformācija liek meklēt jaunu, inovatīvus bibliotēku un informācijas pārvaldības paņēmienus ilgtspējīgas, uzticamas un iekļaujošas bibliotēku ekosistēmas veicināšanai. Visbeidzot, vadlīnijas neļauj aizmirst bibliotēku darbības normatīvajā regulējuma autortiesības un kultūras mantojuma aizsardzības principus.

Gan šie, gan citi sasniegumi tika apspriesti 31. EBLIDA kopsapulcē un konferencē “Kam no bibliotēku spēka bail?” Luksemburgas Nacionālajā bibliotēkā no 2023. gada 17. līdz 18. aprīlim.

Fotogrāfijas autors: EBLIDA

Tai sekoja Apvienotā EBLIDA – NAPLE – PL2030 konference un ERASMUS+ projekta “Pavērt iespējas publiskām bibliotēkām” seminārs. Vairāk kā 120 dalībnieki no 25 valstīm pulcējas vairākās konferences paneļdiskusijās un semināros par demokrātiju, bibliotēku nozīmību, bibliotēku nozares politiku, Eiropas bibliotēku nākotni un ES finansējumu. K. Kukaine ievadīja 3. semināru “Ko bibliotēkas var darīt, lai krīzes laikā risinātu sabiedrības sociālekonomiskās un drošības problēmas?” ar stāstījumu par Latvijas bibliotēku pieredzi darbā ar kara bēgļiem Krievijas agresijas Ukrainā dēļ.

Pēdējos trīs gados ir veltīts arī darbs, lai uzlabotu EBLIDA publisko tēlu, tāpēc strādāts pie EBLIDA Komunikācijas plāna, īstenots jaunas mājas lapas projekts, tapis jauns organizācijas logotips, kā arī līdz ar jauno interneta vietni radīts lielisks rīks – Eiropas Savienības finansēts un uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem orientēts bibliotēku projektu portāls E-PANEMA. Tajā ir ievadīti vairāki Latvijas bibliotēku realizēti un notiekoši projekti, tai skaitā tie, kas minēti EBLIDA Eiropas ziņojumā par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām.

Ir notikuši arī vairāki sadarbībā ar EBLIDA organizēti pasākumi tieši Latvijas bibliotēkām. Lai Latvijas bibliotēkas uzsāktu gatavošanos jaunajam Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu plānošanas periodam, saskatītu savas iespējas ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā, kā arī izvērtētu iepriekšējā periodā sasniegto, EBLIDA, LBB un LNB sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju 2021. gada februārī rīkoja tīmekļsemināru par Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu (ESIF) finansēšanas iespējām bibliotēkām 2021.–2027. gadā, kurā piedalījās 148 dalībnieki.

Minētā tēma tika turpināta, 2023. gada 28. martā sarīkojot starptautisku darbnīcu bibliotēkām un pašvaldībām “Dariet to, izmantojot Eiropas programmas!”, kurā piedalījās 20 Latvijas publisko bibliotēku pārstāvji un 20 attiecīgo pašvaldību pārstāvji.

Fotogrāfijas autore: Katrīna Kukaine

Darbnīca Latvijā tapa sadarbībā ar LNB, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un LBB un bija pirmā no vairāku lokālo darbnīcu sērijas dažādās Eiropas valstīs, kuras EBLIDA rīkoja ERASMUS+ projekta “Pavērt iespējas publiskām bibliotēkām” robežās. EBLIDA partneri šajā projektā bija arī organizācija PL2030 un Kultūras un izglītības asociācija (PiNA).

Fotogrāfijas autore: Katrīna Kukaine

 

Papildus EBLIDA izpildkomiteja arī tikās Rīgā 2021. gada oktobrī, kad uzklausīja arī Latvijas pieredzi dažādās ar bibliotēku nozares politiku saistītās jomās.

No 2024. gada 8.–10. aprīlim Lisabonā, Portugālē, plānota 32. EBLIDA kopsapulce un ikgadējā konference, kuras laikā tiks ievēlēta arī jaunā izpildkomiteja nākamajiem trīs gadiem, kā arī jauns EBLIDA prezidents. Turpmākie gadi paredz jaunu un intensīvu darba posmu. Eiropas Savienības darba plānā kultūras jomā 2023.–2026. gadam ir arī ietverts mērķis veicināt bibliotēku attīstību. Bibliotēkas ir atzītas kā mierīgas un drošas vides nodrošinātāji neaizsargātiem cilvēkiem un ir izcelta to loma Eiropas demokrātiskajā, sociālajā, kultūras un izglītības vidē. Šī darba plāna pieņemšana paredz aizraujošu un novatorisku ceļu bibliotēku iesaistīšanai valsts un Eiropas līmenī, kurā būs iesaistīta arī EBLIDA un to biedri.

 

Informāciju sagatavojusi:

Katrīna Kukaine

LNB Attīstības departamenta direktore

EBLIDA izpildkomitejas locekle

2024.gada decembrī

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*