Brīvdienas bez garlaicības, klubiņš
Latgales Centrālas bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēka ”Zīlīte”
Bērnu bibliotēkas vadītāja Anna Pakere, anna.pakere@lcb.lv, T. 65421750
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

No 2002. gada līdz šim brīdim.

KĀ?

Kopš 2002. gada, ik sestdienu, Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” darbojas klubiņš pašiem mazākajiem bibliotēkas lietotājiem „Brīvdienas bez garlaicības”.

Klubiņa darbības mērķis visu šo gadu garumā ir nemainīgs – ievērojot bērna vecumposma attīstības īpatnības, gūstot pozitīvas emocijas no bibliotēkas apmeklējuma, rosināt bērniem interesi par grāmatām, veicināt lasītprieku, kā arī rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem šajā vecumā.

Nodarbībās ir aicināti piedalīties pirmsskolas vecuma bērni. Apmeklētājiem ir iespēja darboties gan patstāvīgi, gan kopā ar pieaugušajiem. Taču tradīcija ir nemainīga – sestdiena bibliotēkā sākas ar kopīgu lasīšanu, diskusijām par izlasīto un mazo bibliotēkas apmeklētāju dažādās rokdarbu tehnikās darinātiem un „iedzīvinātiem” literāriem tēliem. Katra sestdiena ir jaunu atklājumu diena klubiņa biedriem.

No septembra līdz pat maijam sestdienu rīti tiek pavadīti lietderīgi un aizraujoši. Bērni apgūst jaunas zināšanas un iemaņas – tiek lasītas dažādu žanru grāmatas, veidoti rokdarbi daudzveidīgās tehnikās, veikti radoši eksperimenti, iestudētas ludziņas, sacerēti dzejoļi, organizētas viktorīnas, kā arī, piedaloties Lielajā Talkā, iekārtota bibliotēkas pagalma puķu dobe.

KĀPĒC?

Pilnveidojot bibliotekāro apkalpošanas darbu un īstenojot uz ģimeni orientētas bibliotēkas koncepciju, bibliotēka veido radošu vidi bērniem un vecākiem.

Klubiņa „Brīvdienas bez garlaicības” pirmie apmeklētāji nu jau ir izauguši un uz nodarbībām nāk ar saviem jaunākajiem brāļiem un māsām. Šogad jaunākajam klubiņa biedram ir tikai divi gadi, viņš pasākumus bibliotēkā apmeklē kopā ar vecākiem.

Apgūstot komandas darba prasmes un popularizējot grāmatu lasīšanu, bibliotekāres ir kļuvušas radošākas, atvērtākas, komunikablākas.

Bibliotēka kļuva atvērtāka, aktīvāka un piesaistīja daudz jauno ģimeņu, kuri aktīvi atbalsta arī citus bibliotēkas organizētos pasākumus. Par ģimenes lasītājiem kļuva dažādu paaudžu cilvēki: vecmāmiņas, vectētiņi, māmiņas un tēti, māsas un brāļi. Mērķis palielināt lasītāju skaitu un kļūt par ģimenes bibliotēku tika sasniegts.